Bewoners Organisaties

!-pagina in ontwikkeling-!
De door gemeente Arnhem erkende bewonersvertegenwoordiging in Malburgen wordt gevormd door het Wijkbeheer. Het Wijkbeheer Malburgen bestaat uit een aantal overlegroepen die namens de ruim 17.000 inwoners van Malburgen de belangen behartigen, inspraak hebben in gemeentelijk wijkbeleid projecten initiëren of ondersteunen al dan niet via de reguliere en extra wijkbudgetten.

Naast bewoners in het Wijkbeheer nemen afgevaardigden deel uit tal van beroeps-, politieke en culturele organisaties. Zoals vanuit de Gemeente, opbouwwerk Rijnstad, Volkshuisvesting, kerken, jeugd en jongerenwerk.

Organisatie structuur

Organogram Wijkbeheer Malburgen - klik voor grotere weergave
Organogram Wijkbeheer Malburgen – klik voor grotere weergave

Wijkbeheergroepen – de wijkbeheergroepen vertegenwoordigen een gedeelte van de wijk – een deelwijk. Elke Wijkbeheergroep bestaat uit bewoner-leden en leden vanuit uit organisaties actief in de betreffende deelwijk, zoals gemeente en Rijnstad. De voorzitter en penningmeester zijn altijd een bewoner.

Elke Wijkbeheergroep heeft een eigen budget waaruit het projecten kan ondersteunen of initiëren. De bewonersleden hebben alleen stemrecht in een Wijkbeheergroep.
Leden vanuit de Wijkbeheergroepen nemen deel in de agendacommissies, Het COM en het Wijkplatform.
De Wijkbeheergroepen vergaderen 6 keer per jaar, de vergaderingen zijn niet openbaar. Er wordt van de vergaderingen een verslag gemaakt, dit verslag is openbaar.  Als u geïnteresseerd bent kunt u als genodigde deelnemen aan een vergadering of kan er worden ingesproken, bijv. bij een aanvraag.

Malburgen West heeft geen Wijkbeheergroep meer. De leden van de Wijkbeheergroep zijn opgegaan in het Wijkplatform Malburgen West.

Wijkplatforms – de wijk Malburgen heeft 2 Wijkplatforms. Wijkplatform Oost, vertegenwoordigd de Wijkbeheergroepen ten oosten van de Nijmeegseweg. Wijkplatform West, vertegenwoordigd de bewoners ten westen van de Nijmeegseweg.
De Wijkplatforms bestaan uit bewoners-leden en leden vanuit diverse beroeps-, culturele en overheidsorganisaties, zoals: gemeente, Volkshuisvesting, Rijnstad, politieke partijen en kerken.
Elk Wijkplatform heeft de beschikking over een regulier budget. Daarnaast zijn er gelden vanuit extra bewonersbudgetten. De voorzitter is altijd een bewoner uit de wijk, de budgetbeheerder is de wijkregisseur vanuit de gemeente Arnhem. Alle gekozen leden hebben stemrecht.
De Wijkplatforms vergaderen 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, i.v.m. de drukte is het aan te raden om van te voren aan te geven of u de vergadering wilt bijwonen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, deze zijn te vinden op deze website.

COM – Het Centraal Overleg Malburgen is een 2 jaarlijks overleg, wat om en om wordt gehouden in Malburgen Oost of Malburgen West. Het COM is voortgekomen na splitsing van het Wijkbeheer in 2013, in een Malburgen West en Malburgen Oost. Er worden wijk-brede zaken besproken in het COM. Er worden geen financiële besluiten genomen in het COM met uitzondering van financiële besluiten over die projecten die al voor de splitsing van het Wijkbeheer waren gestart.

Zie het menu rechts voor meer informatie over de verschillende overleggroepen binnen Wijkbeheer in Malburgen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met opbouwwerker Wim Petersen w.petersen@rijnstad.nl