Home / Malburgen / Schriftelijke vragen D66 naar aanleiding van zorgen om bouwplannen in Malburgen

Schriftelijke vragen D66 naar aanleiding van zorgen om bouwplannen in Malburgen

D66 raadsleden Sjoerd Dijk en Mattijs Loor hebben naar aanleiding van toekomstige bouwplannen in Malburgen hun zorgen geuit in een brief gericht aan het College. In de brief stellen beide raadsleden een aantal vragen met betrekking tot de aankomende ontwikkelingen in de wijk Malburgen rondom de Nijmeegseweg en het ontwikkelgebied WW3.

Zorgen & Kritiek

De zorgen die in de brief worden geuit worden ook gedeeld door veel bewoners in zowel Malburgen Oost als West. Dan gaat het om het op tijd op de hoogte brengen van bewoners en  de bewonersbetrokkenheid met betrekking tot bouw – en wijkontwikkelplannen, maar ook de wijksamenstelling met een goede verdeling tussen (sociale) huur – koop, het behoud van groen en de beeldbepaling.

Kritiek is er vooral ook met betrekking tot de hele procesgang en beloftes (eerder gedaan) door de gemeente Arnhem. Bewoners (een aparte tijdelijke werkgroep bestaande uit omwonenden Nijmeegseweg) zou vanaf het begin worden betrokken bij de herstart ontwikkeling Nijmeegseweg en omgeving. Voor het ontwikkelgebied WW3 in West geldt dat er koop zou worden gebouwd. Dit om de toch al scheve verhouding tussen (sociale) huur en koop in Malburgen te verbeteren. Beide afspraken worden niet nagekomen door de gemeente.

ruimtelijke uitgangspunten

De ruimtelijke uitgangspunten ontwikkeling Nijmeegseweg werden niet eerst besproken met bewoners zoals afgesproken  maar via de Gelderlander in een artikeltje bekend gemaakt.

 

Samen met de wijk – Malburgse Manier

Sinds het begin van de herstructurering van Malburgen (1998) is er lange tijd gewerkt volgens de Malburgse Manier: woningcorporaties/ontwikkelaars – bewoners – gemeente Arnhem.  Uitgangspunt binnen die manier is dat bewoners in alle fases van de projectontwikkeling een stem hebben. Veel bewoners willen dat deze transparante en betrokken manier van ontwikkelen weer wordt opgepakt net zoals het ontwikkelingsplan Malburgen ook weer wordt opgepakt.

Brief

De inhoud van de brief van D66 raadsleden Sjoerd Dijk en Mattijs Loor kan u hieronder vinden, of het origineel in PDF hier downloaden

Woningbouw Malburgen-West: samen met de wijk

Geacht College,

Het ontwikkelingsplan Malburgen (vastgesteld in 1998) kent een lange geschiedenis. Bewoners in Malburgen, gemeente en projectontwikkelaar/ woningcorporatie werken bij de ontwikkeling samen volgens de ‘Malburgse Methode’. Deze samenwerking kent een nog langere geschiedenis. Uitgangspunt binnen die methode is dat bewoners in alle fases van de projectontwikkeling meepraten.

Met de bewoners is in de jaren ‘90 van de vorige eeuw een ontwikkelingsplan opgesteld. De gemeenteraad heeft dat plan vervolgens vastgesteld. Eén van de doelen van het ontwikkelingsplan is het creëren van een meer divers woningaanbod in de wijk. Aanvankelijk kende de wijk 80% sociale huurwoningen. Verschillende vernieuwingsprojecten sturen de wijk inmiddels richting een meer gebalanceerd woningaanbod. Nog steeds is het aandeel sociale huur in Malburgen groter dan in andere wijken.

Een volgende ontwikkeling binnen de wijk is de bouwlocatie WW3 binnen Het Nieuwe A. De wijkwethouder heeft gezegd bij die ontwikkeling toch opnieuw een aanzienlijk deel sociale huurwoningen in de wijk te willen toevoegen. Bewoners houden echter vast aan het streven naar een betere mix, en dus geen extra sociale huurwoningen in de wijk. Bovendien heeft de raad deze locatie in de motie ‘Groener wonen is wervender wonen’ aangemerkt als mogelijke locatie voor het hogere en topsegment.

Tevens kondigde het college op 26 maart 2019 de eerste stappen in de ontwikkeling van de locatie Nijmeegseweg aan: een bewonersavond op 2 april. Eerder, in het Centraal Overleg Malburgen van september 2018, is door de gemeente aangegeven dat men opnieuw met bewoners samen de kaders wilde stellen. Bewoners konden zich daarvoor aanmelden. De bewoners hebben echter sindsdien niets meer hierover vernomen. Wel presenteert de gemeente bij het persbericht op 26 maart een kaart met “ruimtelijke uitgangspunten” (zie pagina 3), die zowel voor de raad als voor de wijkbewoners nieuw zijn.

De fractie van D66 heeft over deze twee projecten daarom de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze mening dat bij het bepalen van toe te voegen woningbouwprogramma de gedifferentieerde opbouw van wijken een belangrijk doel is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is het college afgeweken van de eerdere plannen en toezeggingen om in de projecten in Malburgen-West in te zetten op het toevoegen van woningen in het midden- en hogere segment?
  2. De gemeente zei in het Centraal Overleg Malburgen toe inwoners te betrekken bij het opstellen van de kaders voor de ontwikkelingen rondom de Nijmeegseweg. Hoe heeft het college invulling gegeven aan het betrekken van inwoners bij de in een persbericht gepresenteerde “ruimtelijke uitgangspunten”? Waarom hebben de bewoners deze uitgangspunten via de media moeten vernemen?
  3. Op basis van welke gegevens en welke door de raad gestelde kaders is de kaart met “ruimtelijke uitgangspunten” voor de omgeving van de Nijmeegseweg tot stand gekomen? Hoe verhouden deze kaders zich tot actuele en te verwachten ontwikkelingen in de wijk, de stad en de regio?
  4. Op welke wijze worden actuele inzichten – nieuwer dan de bestaande plannen uit de periode 1995-2005 – over de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan verschillende stedelijke woonmilieus in Arnhem meegenomen in de ontwikkeling van de randvoorwaarden voor de twee projecten in Malburgen-West?
  5. Is het college bereid vóór het nemen van verdere stappen tot vaststellen van een (gewijzigd) woningbouwprogramma voor beide genoemde locaties hierbij de bewoners én de gemeenteraad te betrekken?

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Dijk

Mattijs Loor

D66

 

2 reacties

  1. Wat ik nu zo verschrikkelijk jammer vindt is dat gemeente Arnhem via de media laat over komen dat ze zich zo inzet om bewoners meer bij hun leefomgeving te betrekken en de indruk wekt dat bewoners inspraak hebben op wat er in hun buurt of wijk gebeurd. In werkelijkheid is het niets meer dan een stukje beeldvorming!

    Aan de gevestigde politiek zou ik willen meegeven. Als jullie nu echt willen voorkomen dat verschrikkelijke politieke partijen als Forum meer stemmen en sympathie krijgen zorg er dan voor als VERANTWOORDELIJK BESTUUR dat jullie ambtenaren zich houden aan die BELOFTES met betrekking tot bewonersparticipatie en bewonersinspraak!

  2. Dat plaatje…lees ik het nu goed? Entree van de stad herkenbaar maken??? Dus malburgen is een soort van aanhangsel wat dient als de poort naar noord? Dankjewel gemeente Arnhem!

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*