Home / Gemeente Arnhem / Zienswijze ingediend door bewoners Malburgen op plannen KondorWessels Projecten

Zienswijze ingediend door bewoners Malburgen op plannen KondorWessels Projecten

Afgelopen week heeft het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk namens bewoners een zienswijze ingediend. De zienswijze is een reactie op de plannen van KondorWessels Projecten (KWP) waarop het ontwerpbestemmingsplan is gebaseerd met betrekking tot ontwikkeling in Meinerswijk en op de Stadsblokken. 

In negen duidelijk uiteengezette punten geeft deze zienswijze aan waar de zorgen en knelpunten van bewoners liggen en waarom de gemeente Arnhem niet akkoord moet gaan met het ontwerp bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk

Zienswijze  

De inhoudelijke tekst (negen punten van de zienswijze) is hieronder te vinden, de gehele zienswijze zoals verstuurd is hier als PDF te downloaden.


1:. Proces van bewonersparticipatie

Het proces van betrokkenheid van bewoners en organisaties bij het tot stand komen van de uitwerking van de gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk en het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk is niet zorgvuldig en uiterst moeizaam verlopen. Bewoners en organisaties zijn onvoldoende betrokken geweest bij de dit proces.

En wel om de volgende redenen:

 • De gemeente heeft het proces van bewonersparticipatie over gelaten aan
  projectontwikkelaar KWP, terwijl in het kader van de Arnhemse Spelregels Wijkaanpak en
  Van Wijken Weten de bewoners nadrukkelijk centraal staan. En het Wijkplatform/
  Bewonersoverleg een adviescommissie van het College van B&W is in de zin van artikel 84
  van de Gemeentewet.
 • Zoals eerder in brieven aan College en aan de Gemeenteraad is aangegeven, is het
  Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk van mening dat, gezien het
  publieke belang van Stadsblokken Meinerswijk, het College van B&W en de Gemeenteraad
  verantwoordelijk had moeten zijn voor het proces van de bewonersparticipatie en niet KWP.
  Dit in tegenstelling tot de totstandkoming van de Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk in
  2012, waar de gemeente Arnhem nadrukkelijk het proces van participatie van bewoners en
  organisatie heeft gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • KWP neemt geen eigen initiatief om te overleggen met Wijkplatform, terwijl Wijkplatform in
  het Kader van der Arnhemse Spelregels Wijkaanpak en Van Wijken Weten een belangrijk
  orgaan is voor advies.
 • KWP speelt belanghebbenden uit elkaar, omdat zij niet wenst dat verschillende partijen
  gelijktijdig om de tafel zitten.
 • KWP organiseert uitsluitend inloopbijeenkomsten waarop alleen individueel gesproken
  wordt met de aanwezigen.
 • Tekenend is dat KWP na een laatste overleg met het Wijkplatform op 9 april 2018, na de
  verkiezingen, maar nag geen nieuw College van B&W, over het concept globale
  bestemmingsplan geen initiatief nam om met het Wijkplatform in overleg te gaan. Slechts op
  uitdrukkelijk verzoek van het Wijkplatform werd pas op 19 november 2018 een afspraak
  gemaakt nadat het College van B&W het ontwerpbestemmingsplan had goedgekeurd om ter
  visie te leggen. Dit gesprek had dus geen invloed meer op het ontwerpbestemmingsplan.
 • Het Wijkplatform heeft KWP verschillende keren uitgenodigd om in de vergadering van het
  Wijkplatform een toelichting te komen geven en in gesprek te gaan. KWP heeft dit steeds
  afgewezen.

2:. Het referendum

Op initiatief van een aantal partijen, waaronder het Wijkplatform Malburgen West, is een referendum afgedwongen over de uitwerking van de gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk. De uitwerking van de gebiedsvisie werd gekenmerkt door:

 • De publiciteitscampagne van KWP waarin zij suggereren dat vooral natuur en recreatie
  belangrijke elementen zijn van hun plan.
 • Het bouwen van 250 – 350 woningen, afhankelijk van de grootte van de woningen, komt
  nauwelijks aan bod in de publiciteitscampagne van KWP, waardoor stemmers op het
  verkeerde been word en gezet en niet duidelijk hebben dater veel grootschaliger
  woningbouw gaat plaatsvinden dan is opgenomen in de Gebiedsvisie Stadsblokken
  Meinerswijk van 2012.
 • In de gebiedsvisie staat namelijk dat kleinschalige bebouwing slechts toegestaan is als
  aanvulling of de verschillende functies in het gebied. De Gebiedsvisie is vastgesteld door de
  gemeenteraad van Arnhem.
 • KWP als ontwikkelaar is in staat om veel geld in te zetten voor haar p.r.-campagne en maakt
  daar ook uitgebreid gebruik van.
  De initiatiefnemers voor het referendum hebben nauwelijks budget om hun mening kenbaar
  te maken.
 • KWP chanteert de kiezers door vlak voor het referendum te stellen dat als het referendum
  niet wordt aangenomen KWP zware industrie zal realiseren in Stadsblokken Meinerswijk.
 • De uitslag van het referendum is dat ongeveer 2/3 van de stemmers het uitwerkingskader
  omarmen. Opvallend is dat in Malburgen West, waar Stadsblokken en Meinerswijk
  onderdeel van zijn, de enige wijk is waar een meerderheid tegen het uitwerkingskader is.

3:. Veiligheid

Tijdens een informatiebijeenkomst met Rijkswaterstaat over de verleende watervergunning bleek dat RWS met veel dingen geen rekening had gehouden en dat men ook geen landelijke toetsing had doorgevoerd, maar zich uitsluitend tot Gelderland had beperkt. Hierdoor kwam ook aan het licht dat RWS geen rekening heeft gehouden met calamiteiten.

 • Hierbij valt te denken aan een explosie op een van de LPG tankschepen op de Rijn (3x per
  week bij Arnhem) en we Ike gevolgen de drukgolf van een explosie zouden kunnen hebben op
  de nieuw te bouwen woningen.
 • Op welke manier kunnen nooddiensten Stadsblokken bereiken indien er een ongeluk
  plaatsvindt met LPG of een ander gevaarlijk wegtransport op de Mandelabrug? Mede in
  verband met het LPG tankstation aan de Eldenseweg. De enige ontsluitingsweg, de
  Eldenseweg (N225) is dan mogelijk geblokkeerd. Een tweede hoogwatervrije noodontsluiting
  van Stadsblokken is ons inziens dan ook noodzakelijk.

4:. Waterveiligheid

Het Wijkplatform maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de bewoners van Malburgen West bij hoog water als de plannen van KWP voor de woningbouw doorgaan.

 • De Malburgse Bandijk is op een aantal plekken versterkt i.v.m. woningbouwprojecten in
  Malburgen. Er zijn echter nog een aantal plekken in de Malburgse Bandijk, die de bewoners
  van Malburgen West moeten beschermen, die nog niet versterkt zijn. Hier loert nadrukkelijk
  het gevaar van toekomstige overstroming van Malburgen West. Op de site van Overstroom
  ik wordt nu de kans al groter geacht dan 10% dat je dit in je leven meemaakt. Het water kan
  dan tot ruim 4 m hoog komen in Malburgen West. Als dit gebeurt kan het water in
  Malburgen juist door de oude rivierdijken, die om Malburgen heen liggen, zoals de
  Huissensedijk en de Drielsedijk, niet snel genoeg afvloeien waardoor het water in Malburgen
  op zal stuwen tot een hoogte van 4 meter. Malburgen wordt dan een badkuip en voor veel
  huishoudens in Malburgen, die in een oudere woning wonen, betekent dit dat alleen het dak
  of de vliering veilig zijn en beelden van de laatste watersnood zullen opnieuw werkelijkheid
  kunnen worden.
 • KWP voeIt zich niet verantwoordelijk voor de toekomstige versterking van de bandijk. Dit is
  juridisch misschien wel juist, echter de oplossingsmogelijkheden voor het versterken van de
  dijk worden door de plannen van KWP beperkt waardoor alleen de duurdere oplossingen nog
  mogelijk zijn. Daar het verstevigen van de dijk richting de rivier met compensatie door
  maatregelen in Meinerswijk niet of alleen met veel aanvullende kosten (saneren van de
  afvalstorten) uitgevoerd zal kunnen worden, omdat anders de gerealiseerde
  waterstandsverlaging bij de John Frostbrug weer omgedaan gemaakt wordt. Hierdoor blijft
  het plaatsen van damwanden bijna alleen nog over. De kosten van deze oplossingen komen
  dan voor rekening van de samenleving {Waterschap) en/of de gemeente Arnhem en dat is
  dan in tegenspraak met de Collegenota van B&W, waarin het volgende staat: “De
  ontwikkeling van SBMW leidt niet tot directe of indirecte kosten voor de Gemeente
  Arnhem”.
 • Het lijkt erop dat de risico’s van hoogwater afgewenteld wordt op de huidige en toekomstige
  bewoners, omdat KWP op geen enkele manier aansprakelijk gesteld wil worden voor de
  consequenties van het bouwen in de uiterwaarden en daarmee de kans op overstromingen.
  Er zijn plannen om de Rijnkade te verbeteren door de kade te verbreden, waardoor de
  opvangcapaciteit in de Nederrijn wordt verkleind. Ook hierdoor wordt de kans groter dat de
  Malburgse Bandijk het bij hoog water niet zal houden.
 • De locaties voor de nieuwbouw in Meinerswijk en Stadsblokken worden fors opgehoogd.
  Naar nu blijkt zelfs op Stadsblokken tot de hoogte van de bandijk. De kans dat de nieuwe
  woningen onder water komen te staan, is niet groot. KWP geeft nadrukkelijk prioriteit aan
  het ophogen van de bouwlocaties om claims van toekomstige bewoners te voorkomen. Dit
  gaat ten koste van de risico’s voor andere bewoners, zoals de huidige bewoners van
  Meinerwijk, De Praets, Stadsblokken en Malburgen West.
 • Tijdens een overleg met Rijkswaterstaat zijn onvoldoende antwoorden gegeven op de vragen
  die te maken hebben met de veiligheid van de bewoners. Dit geldt zowel voor bewoners van
  Malburgen als voor bewoners aan de benedenloop van Nederrijn en lJssel.
 • Daarnaast speelt nog mee dat totaal geen rekening gehouden wordt met het feit dat
  toekomstige klimaatveranderingen tot gevolg zal hebben dat het waterpeil in de Nederrijn
  nog verder zal stijgen. Daarnaast zijn de plannen om onduidelijke redenen berekend op een
  waterafvoer van 16.000 m3. Dit terwijl benedenstrooms in de Nederrijn Rijkswaterstaat
  18.000 m3 als eis aanhoudt. Daarnaast is bekend dat de deze normen waarschijnlijk naar
  22.000 m3 of meer verhoogd moeten worden. De vraag is dan ook wat deze aantallen voor
  gevolgen zullen hebben voor de doorberekening en of er dan nog wel ruimte is in
  Stadsblokken Meinerswijk om dit te kunnen compenseren.
 • Daarnaast wordt vaak verwezen naar het kunnen regelen van de waterafvoer via het
  regelwerk bij de kop van de IJssel. Echter dat is niet op 18.000 m3 of 22.000 m3 berekend
  maar op slechts 16.000 m3 waterafvoer. Onduidelijk is of de verwachte hogere waterafvoer
  wel geregeld kan word en via dit regelwerk of via dat in de Pannerdense Kap. Naar onze mening is het dan ook vreemd dat medewerkers van Rijkswaterstaat niet konden bevestigen
  dat dit niet berekend en gecontroleerd was door hen. De Nederrijn is juist bij Stadsblokken Meinerswijk een flessenhals en juist op deze plek wordt
  bebouwing gewenst is door de projectontwikkelaar om op korte termijn winst te kunnen maken. Terwijl miljarden door de gemeenschap geïnvesteerd wordt om de doorstroming bij
  hoogwater te verbeteren. Hoe is dat mogelijk?

Het Wijkplatform heeft dan ook onvoldoende vertrouwen in de onderzoeken over de veiligheid bij hoogwater en heeft dan ook een second opinion laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau.

5:. Beloften van KWP

Tijdens de presentatie van Eilanden 2.0, de campagne bij het referendum en bij het Masterplan heeft KWP allerlei beloften gedaan, die nu uiteindelijk in rook op gaan. Het zouden de cadeautjes aan de stad zijn. Echter deze cadeautjes zijn niet openbaar gemaakt. En waarom niet? Of te wel zijn er wel cadeautjes?

 • Er komt een publiek toegankelijk strand bij de nieuwe geul in Meinerswijk. In de huidige
  plannen komt dit strand niet meer hier, maar wordt gesitueerd aan de Groene Rivier in de
  buurt van het festivalterrein. De waterkwaliteit voldoet vaak niet aan de gestelde eisen voor
  zwemwater. Het is te ondiep en er staat geen stroming. In de zomer, juist tijdens het
  zwemseizoen staat het water veel te laag. Afgelopen zomer is dat gebleken doordat er
  blauwalg in het water was.
 • De kwaliteit van het water bij de nieuwe geul is veel beter, maar gaat dit niet door, omdat
  het strand te dicht bij de nieuwe woningen op Meinerseiland ligt?
  Door het beloofde stadsstrand te situeren bij de Groene Rivier en niet bij Meinerswijk valt te
  verwachten dat ook het aantal rivierzwemmers gaat toenemen. Zeker als het water in de
  Groene Rivier slecht is of met blauwalg besmet. Hierdoor ontstaan zeer gevaarlijke situaties
  door de sterke onderstromingen bij de kribben, maar ook door de aanzuiging van
  voorbijvarende vrachtschepen. Waar we juist al jaren het in de rivier zwemmen ontmoedigen
  gaan we het hier juist onbewust stimuleren.
 • Evenemententerrein was beloofd aan de gemeente en KWP gaat de riolering en
  krachtstroom aanbrengen t.b.v. festivals en andere culturele activiteiten. Het
  evenemententerrein zou dus een publieke plek/multi-functioneel park worden. Nu blijkt dat
  KWP zelf het evenemententerrein gaat exploiteren en dat betekent dat zij zelf financieel
  profijt hebben van de activiteiten, die daar plaatsvinden. Of te wel het aanleggen van de
  benodigde infrastructuur, riool en elektra is geen cadeau aan de stad maar een cadeau aan
  KWP zelf.
 • Wat overblijft lijkt een overdracht van de grond, die nu al natuur is, waarbij de gemeente de
  beheerkosten voor haar rekening moet nemen. Dit brengt extra kosten met zich mee, die
  mogelijk ten koste gaat van het huidige budget voor onderhoud van de wijk en de parken.
  Daarnaast bevatten veel van de overhandigde gronden sterke verontreiniging door afvalstort
  in het verleden. Waardoor de vraag is wie de kosten voor sanering van deze gronden in de
  toekomst zal moeten gaan betalen. Zeker daar de vervuiling bij de overdracht van de
  gronden bekend was.

6:. Ontsluiting, verkeer en parkeren

Stadsblokken Meinerswijk zou volgends KWP ontwikkeld moeten worden om een verbinding te kunnen maken tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid. Een plek waar men elkaar kan ontmoeten. Helaas moeten we constateren dat die verbinding er niet komt en Stadsblokken Meinerswijk, onderdeel van Malburgen West, een geïsoleerd gebied blijft en wordt en met de rug naar Malburgen West ontwikkeld wordt.

 • In de beelden voor de uitwerking werd door KWP een voetgangers- en fietsersbruggetje
  opgenomen voor de verbinding tussen Stadsblokken en Malburgen West. Dit was een wens
  vanuit het Wijkplatform Malburgen West om zo een goede verbinding te krijgen met de
  voorzieningen in Malburgen West, o.a. supermarkt en andere winkelvoorzieningen,
  medische- en welzijnsvoorzieningen en de scholen (MFC De Spil).
 • De voetgangers- en fietsbrug is nu wel opgenomen in het plan en is al volledig uitgewerkt,
  inclusief tekening. De brug is echter te laag {11,40 boven NAP), waardoor deze jaarlijks bij elk
  hoogwater overstroomt. Hierdoor vormt het echter ook een sta in de weg voor de
  waterafvoer. In de water vergunning van Rijkswaterstaat kan dan ook gelezen word en dat zij
  geen bezwaar heeft tegen een nieuwe brug op deze plaats maar nog niet akkoord kan gaan
  met de in het plan ontworpen brug. Daarnaast is het ontwerp van hout waarbij de vraag rijst
  of deze bestand is tegen drijfhout en ijsschotsen. De kans dat Rijkswaterstaat met het
  ontwerp van KWP akkoord gaat is dan ook uitermate klein, zeker als we de opmerkingen van
  Rijkswaterstaat goed lezen. In ons gesprek met Rijkswaterstaat bleek dit ook. Er mag een
  brug komen maar het bijgesloten ontwerp is buiten de beoordeling en vergunning gehouden.
  Waarom wordt een brug dan wel uitgewerkt opgenomen in de plannen? Wij willen geen
  discussie achteraf waarbij KWP zal zeggen dat de raad het met deze brug eens was en dat de
  gemeente dan de meerprijs zal moeten betalen voor een duurdere hoogwater vrije brug
  weIke wel door Rijkswaterstaat vergund zal worden.
  Het Wijkplatform is dan ook van mening dat er een brug moet komen, die al in deze fase van
  de plannen vergund is door Rijkswaterstaat en die bij hoog water niet onderloopt, zodat deze
  brug gegarandeerd wordt aangelegd en zoethoudertje is. Juist omdat dit de enige toekomst
  bestendige verbinding is tussen Stadsblokken en Malburgen West. Die een sociale levensader
  zal vormen voor de bewoners om eenvoudig gebruik te kunnen ma ken van de voorzieningen
  in Malburgen West, zoals scholen, winkels en sociale en medische voorzieningen en
  daarnaast de wijk sociale cohesie zal geven.
 • De huidige ontsluiting van Malburgen West naar Stadsblokken en omgekeerd gaat over de
  doorlaatbrug in de Eldensedijk. Deze brug voor fietsers en voetgangers wordt al jaren niet
  onderhouden en in een overleg tussen Wijkplatform en KWP is zelfs gesteld dat dit de
  komende jaren niet gaat gebeuren, omdat de doorlaatbrug, die een monument is, mogelijk
  gesloopt moet worden i.v.m. hoogwater. De andere verbinding is slecht een onverhard pad
  door de Groene Rivier, die bij hoger water onder water komt te staan. Gezien het feit dat de
  voorzieningen voor Stadsblokken Meinerswijk in Malburgen West liggen, dient de
  doorlaatbrug opgeknapt te worden en dient tevens een brug voor voetgangers en fietsers
  gerealiseerd te word en vanaf Stadsblokken naar Malburgen West, die ook bij hoogwater te
  gebruiken is.
 • De snelfietsverbinding RijnWaalpad zal een extra hindernis krijgen door de ontsluiting van
  extra woonbebouwing op Stadsblokken Meinerswijk, omdat deze het fietspad kruist. Het
  uitgangspunt moet dan ook zijn dat er een ongelijkvloerse kruising komt met het fietspad en
  dat KWP die voor haar rekening neemt.
 • Naar Arnhem Noord wordt wel de verbinding voor het autoverkeer versterkt en dat betekent
  dat Stadsblokken Meinerswijk zich nog meer dan nu zal richten op de voorzieningen van
  Arnhem Noord en de voorzieningen in Malburgen West er dus geen draagvlak bij krijgen.
 • De auto ontsluiting van Stadsblokken Meinerswijk via de Eldenseweg naar de Gelderse
  Rooslaan wordt opgeheven. Het Wijkplatform onderschrijft dat uitgangspunt, omdat anders
  de Gelderse Rooslaan nog drukker en daarmee gevaarlijker zal worden, zeker gezien de
  veelheid aan nieuwbouw in dit deel van de wijk.
  Zorg heeft het Wijkplatform daarnaast t.a.v. deze ontsluiting m.b.t. bussen, taxi’s en
  personenvervoer in busjes via de busbaan. Voor de laatste 2 categorieën moet deze
  ontsluiting ook ongedaan gemaakt worden. Mede gelet op het feit dat bewoners melden dat
  vooral ‘s avonds en’s nachts voornamelijk deze weggebruikers overmatig vaak met veel te
  hoge snelheid over de Gelderse Rooslaan rijden. Recent onderzoek door de
  verkeersspecialisten van de gemeente heeft overschrijding van de maximumsnelheid met
  33% aangetoond en dat 20% van de gebruikers dit veroorzaakten in een 30 km/u binnen de
  bebouwde kom.
 • Nu is er geen autoverkeer mogelijk vanaf de Gelderse Rooslaan (oost-west) richting
  Eldenseweg. Met het mogelijk wijzigen van de snelheid op de Eldenseweg naar 50 km wordt
  mogelijk in de toekomst gesproken over het openen van deze ontsluiting. Het Wijkplatform
  wil dat dit in de toekomst voorkomen wordt, omdat er dan veel sluipverkeer gaat ontstaan
  vanaf de Huissenstraat via de Gelderse Rooslaan naar de Eldenseweg om zo de stad te
  mijden.
 • Het Wijkplatform heeft grote zorgen over het realiseren van het uitgangspunt dat
  Stadsblokken Meinerswijk autoluw zal worden door een eenvoudige aanpassing van de
  parkeernorm naar 1 in plaats van de standaardparkeernorm. Zeker omdat niet afgedwongen
  kan worden dat bewoners geen 1, 2 of 3 auto’s nemen. En met het instellen van een
  parkeernorm van 1 het uitgangspunt van parkeren van bewoners onder de bebouwing of op
  eigen terrein niet gerealiseerd kan worden.
  Daarnaast geldt dat ook het aantal bezoekers met een auto niet in de hand gehouden kan
  worden op basis van normen. Dat betekent dus dat het aantal parkeerplaatsen op maaiveld
  en in de openbare ruimte zal toenemen. En ook dat is dan weer strijdig met een autoluwe
  wijk.
 • Daarnaast komen er voorzieningen, zowel op Stadsblokken als in Meinerswijk. Ook hiervoor
  geldt dat niet duidelijk is waar deze kunnen parkeren en dit nu of in de toekomst ten koste
  gaat van groen en openbare ruimte.
 • In het totaal kunnen er 21 evenementen plaatsvinden op het evenemententerrein in 3
  verschillende categorieën. Uit de Collegenota wordt niet helemaal duidelijk of er maximaal
  21 evenementen mogen plaatsvinden of dat er maximaal 21 dagen een evenement kan
  plaatsvinden. In het bestemmingsplan (4.4.3.) is opgenomen dat festivalbezoekers vooral alle
  categorieën buiten Stadsblokken parkeren bij parkeerplaatsen aan de rand van de stad, zoals
  het terrein van Gelredome. Dit wordt geborgd in de evenementenvergunning. Dat betekent
  dat in deze vergunning geborgd moet worden dat er geen evenementen plaatsvinden als er
  gelijktijdig concerten en voetbalwedstrijden plaatsvinden in Gelredome. Onduidelijk is of dat
  het geval is en wat het beleid is als toch gelijktijdig wordt vergund?
 • Bezoekers worden met bussen naar het evenemententerrein vervoerd. Niet duidelijk is op
  welke manier en waar de bussen in Stadsblokken aankomen en vertrekken en welke
  voorzieningen, zoals een busterminal die daarvoor nodig is.
 • Daarnaast staat er niets in het bestemmingsplan over het voorkomen van parkeren in
  Malburgen West tijdens de festivals op het evenemententerrein. Op dit moment melden
  bewoners nog steeds parkeeroverlast bij festivals op het evenemententerrein en bij
  evenementen in Gelredome, zoals tijdens de wedstrijden van Vitesse en concerten. Het
  wijkplatform pleit er dan ook voor om tijdens evenementen op het festivalterrein net als bij
  evenementen in het Gelredome toezicht te zijn op het parkeren in Malburgen West. Ook dit
  dient goed geborgd te worden in de huidige procedure daar het alleen regelen in de
  evenementenvergunning geen of onvoldoende resultaat lijkt te hebben.
  Fietsparkeerplaatsen dienen plaats te vinden op het eigen evenemententerrein i.p.v. op
  loopafstand. En geen fietsparkeerplaatsen op de bruggen.
 • Wegen en paden in de omgeving van het evenemententerrein bieden voldoende ruimte voor
  mensen die lopend komen en het terrein verlaten. Komend vanaf het parkeerterrein
  Gelredome doorkruizen Malburgen West. Een voetgangers en fietsersbrug van Malburgen
  West is dan ook noodzakelijk om de kortste verbinding te maken. Ook lopen er veel voetgangers over het fietspad op de Eldenseweg en dat levert gevaarlijke situaties op voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Hier zou een voetpad aangelegd moeten worden.

7:. Bebouwing

Ook hiervoor geldt dat KWP zich niet houdt aan de beloften die zij hebben gedaan. We moeten dan ook constateren dat KWP steeds op zoek is geweest naar het oprekken van de grenzen in de onderhandelingen met de gemeente Arnhem.

 • 250 grote woningen of 350 kleine woningen in eilanden 2.0. In het ontwerp
  bestemmingsplan is dit nu maximaal 350 woningen in Stadsblokken en maximaal 80
  woningen in Meinerseiland. Dus totaal maximaal 430 woningen. Het Wijkplatform kan dan
  ook niet anders dan een negatief advies uitbrengen over het aantal van 430 woningen.
 • Aangegeven wordt in het ontwerpbestemmingsplan dat 30% van de woningen in
  Stadsblokken moet bestaan uit sociale woningvoorraad, waarvan 50% huurwoningen en
  50% betaalbare koopwoningen. Het Wijkplatform is van mening dat, indien het
  bestemmingsplan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, de totale 30 % gerealiseerd
  dient te worden in de sociale huur, omdat er geen garanties zijn dat de koopwoningen ook in
  de toekomst bereikbaar blijven voor de beoogde doelgroep en dat deze conform de
  gemeentelijke richtlijnen procentueel over beide bouwlocaties/plannen verdeeld dienen te
  zijn.
 • Ook in de hoogte van de bebouwing gaat KWP oprekken. In het ontwerp bestemmingsplan is
  op een aantal plekken de maximale hoogte van 21 meter en 26 meter. Dat betekent dat daar
  maximaal 7 en 8 bouwlagen zijn toegestaan. Dit is vergeleken met de eilanden 2.0 beduidend
  meer. En lijkt sterk op referendum bedrag, zeker daarin de beelden van KWP en haar
  opdrachtnemer Buro Harro, tijdens het referendum een compleet ander beeld werd
  voorgespiegeld. Daar werden ons complexen van 3 en maximaal 4 verdiepingen
  voorgehouden.
  Daarnaast wordt nu ook duidelijk dat Stadsblokken en Meinerswijk veel forser wordt en
  opgehoogd tot op de Deltahoogte vergelijkbaar met de hoogte van de Malburgse Bandijk. Dit
  draagt er ook toe bij dat het beeld dat geschetst is tijdens de verschillende presentaties en in
  de flyer niet meer klopt met de werkelijkheid. Hoe deze grote ophoging eruit komt te zien is
  niet duidelijk, maar het ons voorgespiegelde eiland met een natuurlijke glooiing is verworden
  tot een terp met een talud van meer dan 14 meter boven NAP. Met daarop een tweetal
  bergen van 2 meter hoogte op Stadsblokken waarbij van een zachte glooiing geen sprake
  meer lijkt te zijn. En op de geplande bouwlocaties is zelfs sprake van een onbeperkte
  ophoging waarbij deze ophoging voor het hele Meinerseiland zal gelden vanaf 10 m NAP. Wij
  maken ons dan ook grote zorgen hoe het hoogteprofiel van beide bouwlocaties er
  uiteindelijk uit komen te zien. Met de huidige plannen lijkt alles mogelijk en een verstevigd
  Meinerseiland met een terp van basalt- of betonblokken dus ook mogelijk lijkt. Het
  Wijkplatform wil de gemeenteraad dan ook vragen om voor beide bouwlocaties een
  eenduidig hoogteprofiel te eisen.
 • Het beeld dat naar voren kwam in de diverse presentatie van Meinerseiland was dat het
  wonen werd in een publieke natuurlijke ruimte. Dit beeld kan op basis van het ontwerp
  bestemmingsplan absoluut niet bewaarheid worden. Het grootste deel wordt gevormd door
  enclaves van woningen, die door een integraal in het architectonische ontwerp van het huis
  meegenomen ommuurde tuin afgescheiden worden van de publieke ruimte. Hierdoor
  kunnen hele enclaves ommuurd worden en dit lijkt ons niet gewenst en is totaal niet in
  overeenstemming met de geschetste plaatjes rondom het referendum. Door deze plannen
  wordt de publieke ruimte in het plan dusdanig klein dat de bezoeker zich geen gast voelt,
  maar eerder een indringer, die geweerd moet worden. Dit zal versterkt gaan worden doordat deze ruimte wordt overgedragen aan de VVE van bewoners. Deze zullen naar verwachting overlast gaan ervaren van de vele voetgangers, sporters en fietsers door hun luxe wijk in het groen, terwijl zij juist privacy en rust willen ervaren.

8:. Verontreiniging van de bodem

Het Wijkplatform maakt zich zorgen over het feit dat aan de verontreiniging van de bodem niets wordt gedaan. En dat bij overdracht van de grond aan de gemeente het risico om de vervuiling te
verwijderen bij de gemeente Arnhem terecht komt. Mede mogelijk als gevolg van het feit dat meer water en met een hogere snelheid wordt afgevoerd waardoor de verontreiniging weggehaald moet worden. Door de verhoogde stroomsnelheden is namelijk niet uit te sluiten dat meer slijtage (wegspoelen van zand) zal optreden aan de toplaag in het gebied. Hierdoor bestaat
de kans dat dit ook gaat gebeuren bij de afdeklaag op de diverse stortplaatsen en daarmee hoge opruim- en saneringskosten te verwachten zijn. In het waterkundige onderzoek lijken deze risico’s
niet onderzocht en ook Rijkswaterstaat gaf in hun gesprekken met ons aan hier geen rekening mee te hebben gehouden.
Het wijkplatform is van mening dat de gemeente KWP aansprakelijk moet stellen voor de kosten van het verwijderen van verontreiniging van de bodem. Zowel nu als in de toekomst bij veranderde wetgeving. Dit om er zeker van te zijn dat de uitgangspunten van de Realisatieovereenkomst daadwerkelijk uitkomen. Zie Collegenota:

 • De ontwikkeling van SBMW leidt niet tot directe of indirecte kosten voor de Gemeente
  Arnhem.
 • De ontwikkeling van SBMW leidt niet tot (financiële) risico’s voor de Gemeente Arnhem.

9:. Kosten beheer natuur

KWP heeft ervoor gekozen om de 70 ha grond als natuur in eerste instantie over te dragen in erfpacht aan de gemeente. Dit kan gezien worden als voorschot op de daadwerkelijke overdracht, maar ook als pressiemiddel waarbij al onbewust gedacht kan worden aan chantage jegens de gemeente. Als het ontwerp en de plannen van KWP zo goed zijn waarom dan niet direct een schenking van de grond aan de gemeente? Of is het zo dat de gronden terug gaan naar KWP als de gemeenteraad de plannen van KWP niet goedkeurt? Daarnaast lijkt KWP het voora l voor zichzelf goed te hebben uitgedacht. Op deze manier krijgt de gemeente als cadeautje namelijk alvast tijdens de erfpachtperiode de onderhouds- en beheerkosten voor deze gronden.
Het Wijkplatform is van mening dat de kosten van het beheer niet ten koste mag gaan van het budget van Wijkonderhoud in Malburgen, andere wijken of het budget van de parken.

Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk is daarom van mening dat gezien het voorgaande de gemeenteraad van Arnhem niet akkoord moet gaan met het ontwerpbestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk.

PDF Zienswijze Wijkplatform West

Zienswijze

3 reacties

 1. er staan wat rare foutjes in de tekst zoals het woord warden

  • Beste Ingrid,

   Dank was al opgevallen en ik ben het aan het aanpassen. Er is wat vreemds gegaan met de omzetting van de tekst.
   – redactie –

 2. Gonny van Ingen

  Dank jullie wel voor de uitgebreide zienswijze, die jullie namens de bewoners van Malburgen hebben geplaatst. We zijn het hier volledig mee eens.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*