Home / Gemeente Arnhem / 10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – GroenLinks

10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – GroenLinks

In de wijkkrant van Malburgen.nl deze februari 2018 een artikel genaamd: “10 Vragen aan de Arnhemse Politiek.” In het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 2018, die op woensdag 21 maart gehouden wordt hebben we alle politieke partijen in Arnhem die we konden benaderen 10 vragen gesteld. Een selectie van deze 10 vragen kan u vinden in de wijkkrant, alle vragen en antwoorden van de benaderde partijen vindt u hier op de wijkwebsite van Malburgen.

10 vragen aan  GroenLinks

De tien vragen aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hier allemaal  op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij naar vragstelling.

logo Groenlinks

Vraag 1 : afvalinzameling – de invoering van Diftar

De Arnhemse gemeenteraad heeft besloten om Diftar in te voeren per 1 januari 2019. Op welke manier wil uw partij de lasten over de burgers verdelen na invoering van dit betalen per zak systeem?

Antwoord: GroenLinks: Het is goed dat we de mogelijkheden van afval als grondstof zien en veel meer recyclen en hergebruiken. Daarom vindt GroenLinks het goed dat het aanbieden van bruikbaar afval als papier, GFT en blik nog makkelijker wordt. Ook vinden wij het erg belangrijk dat iedereen er van kan profiteren. Afval scheiden moet voor iedereen lonend zijn; of je nu veel of weinig geld hebt. Wij willen dus dat de mensen die nu geen afvalstoffenheffing hoeven te betalen (vanwege een laag inkomen), er niet op achteruit gaan. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor een eerlijk systeem dat rekening houdt met het milieu én met mensen met een laag inkomen.

Vraag 2: Van Wijken Weten – toekomst Wijkteams

Hoe ziet uw partij de nieuwe manier van werken ‘Van Wijken Weten’ en de toekomst van de Wijkteams?

Antwoord: GroenLinks: GroenLinks wil dat Arnhemmers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen kunnen meepraten en meedenken over beslissingen die hen raken. GroenLinks wil dat de gemeente luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de stad. Iedereen heeft daarbij een stem: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie deelnemen wat minder vanzelfsprekend is. Hieraan kan de werkwijze van Van Wijken Weten een bijdrage leveren. Maar op dit moment is de rol van burgers daarin nog niet voldoende geregeld. GroenLinks wil daarom de inspraak van Arnhemmers verankeren in het programma Van Wijken Weten. Hiervoor bieden we inwoners instrumenten aan, zoals burgerjury’s en een digitaal wijkpanel, een burgerbegroting en een wijktop. Iedere wijk kan zelf kiezen welk instrument zij willen inzetten. De gemeente ondersteunt wijken bij het gebruik van die instrumenten.

Vraag 3: bestrijding van armoede

Malburgen is een wijk met het hoogste percentage minima van Arnhem. Welke (extra) maatregelen ziet uw partij als noodzakelijk om de armoede goed te kunnen bestrijden?

Antwoord: GroenLinks: Te veel kinderen leven op dit moment in Arnhem in armoede. De gevolgen daarvan zijn groot. Armoede zorgt voor veel problemen, van stress tot sociale uitsluiting. GroenLinks wil dat er geen kinderen opgroeien in armoede. Het tegengaan van armoede moet daarom topprioriteit hebben. Zeker in een stad als Arnhem waar al jarenlang sprake is van een groeiende tweedeling. De bijstand is voor vele gezinnen te laag om fatsoenlijk van te leven. Ook veel mensen die werken, leven in armoede. En ook (lage) middeninkomens hebben het moeilijk, zeker als zij te maken hebben met hoge huren of zorgkosten. GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor een ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. Fondsen als Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds moeten voldoende financiële middelen krijgen om kinderen die opgroeien in armoede te kunnen helpen en hen voldoende kansen te geven. Ook willen we bijvoorbeeld dat de GelrePas op peil blijft.

Vraag 4: ondersteuning bij tegengaan van verloedering 

De wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is al lange tijd bezig om de toenemende verloedering in dit wijkdeel tegen te gaan. o.a. door het gezamenlijk organiseren van opruim- en tuinopknapdagen met diverse andere organisaties waaronder Volkshuisvesting en de gemeente. Naast dit soort acties vraagt de wijkbeheergroep ook om actieve inzet vanuit de politiek om verloedering en verpaupering van panden in bezit van huisjesmelkers/ particuliere huizenbezitters tegen te gaan. Welke mogelijkheden ziet uw partij?

Antwoord: GroenLinks: Verpaupering en verloedering van panden in het bezit van huisjesmelkers en huizenbezitters die geen geld willen of kunnen steken in het onderhoud van hun woningen zorgt in sommige buurten voor een slecht straatbeeld. GroenLinks zette zich de afgelopen jaren in voor het tegengaan van huisjesmelkers. Onder andere naar aanleiding daarvan is gestart met een meldpunt waar huurders klachten kunnen indienen over huisjesmelkers.

GroenLinks wil ruimte voor meer groen in de wijken en Arnhemmers ondersteunen die hun eigen wijk willen vergroenen. Arnhemmers krijgen de ruimte om groen in hun eigen omgeving te creëren met geveltuinen, boomspiegels, moestuinen en natuurspeeltuinen. GroenLinks wil kinderen stimuleren om van groen en natuur te genieten. We willen dat de gemeente buurten steunt die natuurspeelplaatsen willen opzetten en onderhouden. Dit verbetert het groen en verbindt mensen in de buurt. Basisscholen worden gestimuleerd om groene schoolpleinen aan te leggen en deel te nemen aan moestuin- projecten en schooltuinen. Bewoners krijgen ook voorlichting over hoe zij hun eigen huis en tuin klimaatbestendig kunnen maken.

Vraag 5: participatieverbetering

Malburgen heeft het hoogste percentage inwoners van alle wijken van Arnhem met een niet-westerse achtergrond. Veel van deze inwoners participeren niet in de wijk. Welke mogelijkheden ziet uw partij om de participatie te verbeteren en mensen met een niet-westerse achtergrond vooral ook meer te betrekken bij de buurt of wijk?

Antwoord: GroenLinks: Arnhem is een open, gastvrije en diverse stad, waar vele culturen samenleven. GroenLinks is trots op onze open, pluriforme stad, waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt. Een stad ook, waarin iedereen de vrijheid heeft en de kans krijgt om mee te doen en zich te ontplooien. Met elkaar samenleven betekent ook dat we bij elkaar en bij onze buurt betrokken zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms moeten er eerst bruggen worden geslagen om elkaar echt te kunnen ontmoeten. Vooral opbouwwerkers zijn opgeleid om mensen met verschillende achtergronden te betrekken en te verbinden. Opbouwwerkers activeren, signaleren, bemiddelen, verwijzen door, geven informatie en advies, bieden hulp en leveren zo een stimulerende bijdrage aan een betrokken, veilige buurt en een goed leefklimaat. Helaas heeft een deel van de gemeenteraad besloten hierop te bezuinigen. GroenLinks wil dat opbouwwerk in wijken aanwezig blijft.

Vraag 6: rol van het Wijkbeheer & Wijkplatforms

In de wijk Malburgen zijn vele tientallen bewoners actief in het Wijkbeheer en de twee Wijkplatforms. De Wijkplatforms zijn een door de gemeente Arnhem officieel erkende bewonersafvaardiging die een adviserende rol heeft. Wat vindt uw partij van de rol die Wijkplatforms in Arnhem nu hebben en hoe ziet uw partij het nut en de werkwijze van de Wijkplatforms zoals deze nu is?

Antwoord: GroenLinks: Het raadplegen van burgers en burgeroverleg, zoals een wijkplatform, is belangrijk. GroenLinks wil dat burgers tijdig kunnen meepraten over belangrijke beslissingen in de wijk. Ook de wijkplatforms hebben hierbij een belangrijke rol; hier wordt besproken wat er speelt in de wijk en haken regelmatig professionals, zoals de politie, aan. Dit is voor de gemeente een plek waarin signalen en ideeën goed kunnen worden besproken. De komende jaren moet extra aandacht gegeven worden aan de toekomst van Van Wijken Weten, de wijkteams Leefomgeving en aan hoe de wijkplatforms zich hiertoe kunnen verhouden. Het is daarbij belangrijk dat we ook zorgen dat andere wijkbewoners verschillende mogelijkheden hebben en houden om mee te denken en mee te bepalen.

Vraag 7: Deelname in de wijkplatforms

In beide wijkplatforms van Malburgen nemen afgevaardigden van 2 politieke partijen deel. Waarom kiest uw partij er wel of niet voor om deel te nemen in de Wijkplatform overleggen?  

Antwoord: GroenLinks: Fractieleden van GroenLinks zijn regelmatig aanwezig bij de verschillende wijkplatforms in de gemeente, of hebben op andere manieren contact met actieve wijkbewoners. Zo heeft GroenLinks de afgelopen jaren regelmatig contact gehad met actieve wijkbewoners van West, naar aanleiding van de plannen in Stadsblokken-Meinerswijk. De afgelopen periode hebben we weinig kunnen aansluiten bij een wijkplatform in Malburgen. Als GroenLinks groeit kunnen we ook regelmatiger bij een wijkplatform aansluiten.

Vraag 8: verspreiding hulporganisaties en hulpbehoevenden

De wijk Malburgen is veranderd van een volkswijk in een zorgwijk. Door een grote toename van het aantal zorgorganisaties heeft Malburgen ook het hoogste aantal inwoners dat zorgbehoevend is en/of persoonlijk begeleiding nodig heeft. Dit drukt op de leefbaarheid in de wijk. Hoe kijkt uw partij aan tegen de spreiding van hulpbehoevenden en zorgorganisaties over de stad?

Antwoord: GroenLinks: Arnhem is een stad met ruimte voor iedereen. Iedereen moet mee kunnen doen, of je nu oud of jong bent, wel of niet opgroeit in een gezin met veel geld, of je zorg nodig hebt of niet. GroenLinks gelooft in de kracht van diversiteit. Wij vinden het daarbij belangrijk dat we niet allemaal in eilandjes gaan wonen maar dat er in Arnhem gemêleerde wijken zijn. Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen. GroenLinks vindt het ook belangrijk dat voorzieningen zijn verspreid over de hele stad. Bijvoorbeeld omdat mensen dan in hun eigen wijk oud kunnen worden, of zorg kunnen krijgen. Door veranderingen in de zorg wonen meer mensen in de wijken, terwijl zij voorheen in een instelling of verzorgingshuis verbleven. Dat is een belangrijke verandering voor deze mensen. Maar ook vraagt het wat van de wijken; van de openbare ruimte en de voorzieningen. En daarbij dient de draagkracht van een wijk goed in de gaten worden gehouden. De leefbaarheid is in alle wijken voor alle Arnhemmers van groot belang.

Vraag 9: Olympusterrein & mogelijkheid cultuurlocatie in Arnhem Zuid

In November 2017 stemden bijna alle fracties tegen de komst van een megabioscoop op het Olympusterrein in Malburgen. Er is op cultuurgebied qua goede commerciële en professionele locatie voor film, muziek of toneel niets in Arnhem-Zuid.
Wat ziet uw partij wel als goede invulling van het Olympusterrein en ziet uw partij mogelijkheden voor een goede commerciële cultuurlocatie ergens anders in Arnhem-Zuid?
     

Antwoord: GroenLinks: Een deel van het terrein bij het Olympus sport- en leisurecluster ligt al heel lang te wachten op een goede bestemming. Bij de voorzieningen die er al zijn, past een sportvoorziening goed. In november opperden we daarom al de mogelijkheid voor een outdoor sportpark, met bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor horeca. Bij zulke plannen is het goed om te weten wat de behoefte is van de inwoners van Arnhem Zuid. Daarom is het goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en is het belangrijk om inwoners nadrukkelijk te betrekken. Daarbij is het wel belangrijk om nadrukkelijk de inwoners van Arnhem Zuid te betrekken. Wij dienden daarom mede een voorstel in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gebied, met inwoners. Waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar een meer groene invulling van het versteende gebied.

Vraag 10: Ontwikkelingen Meinerswijk en Stadsblokken

Het Masterplan van KonderWessel Projecten (KWP) voor Stadsblokken-Meinerswijk is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks of voor de vele mooie beelden uit de plannen zijn er ook kritische geluiden in Malburgen. O.a. over de veiligheid voor de huidige bewoners bij hoog water. Daarnaast de onduidelijkheid over het betalen van een goede verbinding (bruggetje) vanuit Stadsblokken naar Malburgen West i.v.m. de economische, sociale en educatieve voorzieningen.
In voorjaar 2018 (maart) zal er een bestemmingsplan wijziging worden aangevraagd. Welke onderdelen in de p
lannen van KWP zijn voor uw partij belangrijk om kritisch te blijven volgen?

Antwoord: GroenLinks: De komende jaren blijft GroenLinks zich inzetten voor een groen Stadsblokken-Meinerswijk, waarin alle Arnhemmers kunnen genieten van dit bijzondere groene hart van onze stad.
Er moet echter nog veel onderzocht worden rond de plannen van de projectontwikkelaar. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe het bouwvolume zoveel mogelijk beperkt wordt. Het is niet duidelijk wie wat moet betalen en hoe de toegang voor het verkeer wordt. Het belangrijkste bezwaar is de onduidelijkheid over gevolgen van hoog water in het gebied voor de huidige en nieuwe bewoners. GroenLinks blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.

 

Alle tien vragen en antwoorden aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hier allemaal  op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij naar vraagstelling.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*