Home / Gemeente Arnhem / 10 Vragen aan de Arnhemse Politiek

10 Vragen aan de Arnhemse Politiek

10 vragen aan 10 politieke partijen

In de wijkkrant van Malburgen.nl deze februari 2018 een artikel genaamd: “10 Vragen aan de Arnhemse Politiek.” In het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 2018, die op woensdag 21 maart gehouden wordt hebben we alle politieke partijen in Arnhem die we konden benaderen 10 vragen gesteld. Een selectie van deze 10 vragen kan u vinden in de wijkkrant, alle vragen en antwoorden van de benaderde partijen vindt u hier op de wijkwebsite van Malburgen.

10 vragen – 10 partijen

De tien vragen aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hieronder (en verder) op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij en antwoorden en vragen naar antwoord.

De vragen hebben betrekking op onderwerpen die vaak in de Wijkplatforms en wijkbeheergroepen aan de orde komen tijdens de afgelopen jaren of vaak leiden tot discussie in de wijk Malburgen.

Alle vragen & antwoorden  per partij:

Voor alle vragen en antwoorden van Arnhem Centraal, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van de Arnhemse Ouderen Partij, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van het CDA, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van de Christen Unie, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van D66, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van Denk/ Verenigd Arnhem, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van GroenLinks, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van de PvdA, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van de SP, klik hier
Voor alle vragen en antwoorden van de VVD, klik hier

Vraag 1: afvalinzameling – de invoering van Diftar

De Arnhemse gemeenteraad heeft besloten om Diftar in te voeren per 1 januari 2019. Op welke manier wil uw partij de lasten over de burgers verdelen na invoering van dit‘betalen per zak’ systeem?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Diftar gaat uit van het principe “de vervuiler betaalt”. Arnhem Centraal steunt dat uitgangspunt, maar dan moeten de voorwaarden hiervoor wel duidelijk en eerlijk zijn. Te denken valt aan de inhoud per zak, en de mogelijkheid voor mensen die (noodzakelijk) veel medisch afval hebben om een aangepaste regeling te krijgen. Ook moet voor iedereen de mogelijkheid bestaan op eenvoudige wijze zijn restafval in een container te plaatsen. Voor inwoners die slecht ter been zijn of geen zwaar afval in 1 keer kunnen storten, moeten afwijkende mogelijkheden komen.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

De Arnhemse Ouderen Partij is niet voor het invoeren van Diftar. Het leidt tot afvaltoerisme en -dumping. De Arnhemse Ouderen Partij vindt dat de gemeente periodiek het grof afval gratis dient op te halen. Voorkomen van afval in de openbare ruimte is goedkoper dan achteraf moeten opruimen. Indien Diftar wel wordt ingevoerd zal de afvalheffing van nu omlaag moeten gaan. Sommigen betalen nu geen afvalheffing, omdat zij daarvoor geen geld hebben. Dat brengt met zich mee dat voor hen Diftar geen kosten met zich meebrengt.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Betalen per zak of bak is een rechtvaardig systeem. Dit omdat je alleen betaalt voor de hoeveelheid afval die je zelf aanbiedt. Minder afval produceren (bijvoorbeeld door minder te kopen) zorgt voor minder kosten. In het CDA programma is opgenomen dat afval scheiden moet lonen. Dit moet in de gemeentelijke lasten worden verwerkt.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

Burgers hebben via diftar meer invloed op hun persoonlijke kosten. Hoe minder afval je aanlevert, des te minder afvalstoffenheffing er moet worden betaald. Overigens worden de kosten met de invoering ook beter verdeelt over de inwoners dan in het huidige systeem. Iedereen betaalt namelijk mee.

Antwoord D66

Antwoord D66

Wat D66 betreft gaan we zo veel mogelijk uit van ‘De vervuiler betaalt’. Dus wie veel restafval produceert, moet ook meer betalen. Het is dan wel belangrijk dat iedereen goede mogelijkheden heeft om GFT-afval te scheiden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een goede regeling komt voor mensen met veel medisch afval. Ook wil D66 dat herbruikbaar grof vuil en chemisch afval, net als nu gebeurt met batterijen, in de wijk kunnen worden ingeleverd. Hierdoor wordt voorkomen dat grofvuil wordt gedumpt op straat.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

DENK Verenigd Arnhem maakt afval scheiden ook voor minima lonend. Dat kan door Arnhemmers een tegoed te geven op hun afvalpas wanneer zij minder afval aanbieden dan het gemiddelde aanbod restafval per huishouden. Daarnaast willen we de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing volledig handhaven.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Het is goed dat we de mogelijkheden van afval als grondstof zien en veel meer recyclen en hergebruiken. Daarom vindt GroenLinks het goed dat het aanbieden van bruikbaar afval als papier, GFT en blik nog makkelijker wordt. Ook vinden wij het erg belangrijk dat iedereen er van kan profiteren. Afval scheiden moet voor iedereen lonend zijn; of je nu veel of weinig geld hebt. Wij willen dus dat de mensen die nu geen afvalstoffenheffing hoeven te betalen (vanwege een laag inkomen), er niet op achteruit gaan. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor een eerlijk systeem dat rekening houdt met het milieu én met mensen met een laag inkomen.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA is voor de invoering van Diftar, het betalen per zak restafval. Bewoners betalen een vast bedrag per jaar en daar komt dan het bedrag per zak restafval bij. Bij goed afval scheiden betekent dit dat bewoners er financieel op vooruit kunnen gaan. De PvdA wil dat de kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing voor minima blijft bestaan.

Antwoord SP

Antwoord SP

De SP Arnhem wil op een andere manier omgaan met afval in Arnhem. Uitgangspunt daarbij is dat afval beter gescheiden wordt, er lagere kosten zijn voor Arnhemmers, en de hoeveelheid afval wordt verminderd en dichtbij afgehandeld. Afvalinzameling is nu duur, onder andere door lange afstanden omdat afval ergens anders, ver weg, verwerkt wordt. Minder afval en kosten aan afvalverwerking leidt voor iedereen tot minder kosten. Als we afvalverwerking dichterbij organiseren dan creëert dit ook nieuwe banen. Afvalinzameling voldoet wat de SP Arnhem betreft altijd aan de voorwaarde dat de huidige kwijtschelding van Arnhemmers met een laag inkomen blijft.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

VVD Arnhem is als enige partij tegen het nu al invoeren van het betalen per afvalzak. Wij willen zo min mogelijk restafval. Alles scheiden en je restafval wegbrengen is nog maar net gestart. Eerst zien hoe dit werkt voor er weer nieuwe experimenten worden gestart, zoals het betalen per weggebrachte afvalzak. De lastenverdeling moet in ieder geval eerlijk zijn (iedereen doet mee), maar wat VVD Arnhem betreft gaan we dus nog niet betalen per afvalzak.


Vraag 2: Van Wijken Weten – toekomst Wijkteams

Hoe ziet uw partij de nieuwe manier van werken ‘Van Wijken Weten’ en de toekomst van de Wijkteams?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Van wijken weten is in aanleg een goede manier om inwoners te betrekken bij het aantrekkelijk maken en houden van hun leefomgeving. Maar dan moet hun mening of initiatief wel invloed hebben. Tot op heden zien we inwoners wel reageren, maar neemt het Team leefomgeving uiteindelijk zelfstandig een besluit. Er moet wat Arnhem Centraal betreft een overlegstructuur met bewoners zijn, waarbij hun mening tot een door hen gedragen besluit leidt.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Gemeenteambtenaren en bestuurders moeten de wijken kennen en in contact met de inwoners zaken regelen. Wijkteams functioneren nog steeds niet goed. Klachten over gebrek aan kennis en kunde en te veel gericht zijn om de goedkoopste oplossing te kiezen, die onvoldoende voldoet. Wijkteams moeten meedenken en burgers moeten zich gehoord voelen. Wijkteams dienen actief te zijn bij het zoeken naar armoede en eenzaamheid en de bestrijding en voorkoming daarvan. Wijkteams nemen nu daartoe onvoldoende initiatieven.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Door Van Wijken Weten hebben inwoners van Malburgen direct meer invloed op de schoonheid van de wijk en wat in de wijk gebeurt. Van Wijken Weten geeft inwoners namelijk de kans om met de wijkambtenaren te beslissen hoe de miljoenen voor de wijk het beste worden ingezet. Van Wijken Weten bestaat nog niet zo lang. Het moet zich nog verder ontwikkelen. Het CDA vindt dat inwoners nog veel meer te zeggen moeten krijgen over de inzet van de vele wijkmiljoenen. De wijkteams zijn ondersteunend: inwoners bepalen. Dat is ons ideaal.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

De ChristenUnie vind dat het heel goed gaat, we hadden er voorafgaand aan de invoering best wel zorgen bij. Niet alles gaat echter goed. De scheidslijn tussen wat de gemeente bepaald en wat de wijk bepaald is nog te onduidelijk. Ook zien we dat de solidariteit tussen wijken dreigt af te nemen omdat de ene wijk andere problemen kent dan de andere.

Antwoord D66

Antwoord D66

De werkwijze met de Teams Leefomgeving is nog relatief nieuw, maar D66 ziet nu al hoe direct contact tussen deze ambtenaren en inwoners en organisaties in de wijk zeer goed werkt. In Malburgen valt op hoe het goed gelukt is om samen met o.a. het wijkplatform te komen tot een echt Malburgse wijkbegroting, waarin de prioriteiten voor deze wijk worden aangegeven. Wat D66 betreft gaan we hier vooral mee door: minder werken vanuit het stadskantoor, en meer in de wijk.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

De kloof tussen Arnhemmers en de politiek, tussen wijken en het stadhuis is groot. Arnhem heeft een lange geschiedenis met wijkprogramma’s en wijkregisseurs, maar de nieuwe manier van werken ‘Van Wijken weten’ betrekt Arnhemmers actiever. Zo kan het stadsbestuur beter inspelen op wensen uit de wijk en gehoor geven aan de prioriteiten die door bewoners worden gesteld. Dat is belangrijk als we de kloof tussen Arnhemmers en de politiek, tussen de wijken en het stadhuis willen dichten. De wijkteams zullen ook in de toekomst van meerwaarde blijven, zolang we de uitvoering kritisch volgen en bijsturen daar waar nodig. Wel wensen wij betere afspiegeling van wijken in wijkteams, meer transparantie, controle- en inspraak instrumenten (bijvoorbeeld een ombudsman) voor de burger over besluiten die in wijkteams worden genomen.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

GroenLinks wil dat Arnhemmers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen kunnen meepraten en meedenken over beslissingen die hen raken. GroenLinks wil dat de gemeente luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de stad. Iedereen heeft daarbij een stem: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie deelnemen wat minder vanzelfsprekend is. Hieraan kan de werkwijze van Van Wijken Weten een bijdrage leveren. Maar op dit moment is de rol van burgers daarin nog niet voldoende geregeld. GroenLinks wil daarom de inspraak van Arnhemmers verankeren in het programma Van Wijken Weten. Hiervoor bieden we inwoners instrumenten aan, zoals burgerjury’s en een digitaal wijkpanel, een burgerbegroting en een wijktop. Iedere wijk kan zelf kiezen welk instrument zij willen inzetten. De gemeente ondersteunt wijken bij het gebruik van die instrumenten.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA wil dat bewoners meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk. Daarom zijn we voor ‘Van Wijken Weten’ We willen dat de wijkteams bewoners meer betrekken zodat bewoners echt bepalen wat er moet gebeuren. Ook wil de PvdA dat wijkteams helpen bij het opzetten van initiatieven. En het opbouwwerk in de wijken blijft wat ons betreft natuurlijk behouden als onafhankelijke ondersteuning van bewoners.

Antwoord SP

Antwoord SP

Door de aanpak Van Wijken Weten zijn gemeenteambtenaren die eerder vanuit het stadhuis werkten verplaatst naar de wijk. De kennis van Malburgen, de bewoners, de mogelijkheden en de problemen zijn voor de wijkteams nu veel duidelijker. Bewonersinitiatieven kunnen makkelijker ondersteund worden. En de aanpak van problemen wordt er beter van. En dat is nodig. Want problemen zijn vaak complex. We willen niet dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar dat er één plek is waar ze terecht kunnen. Zodat problemen vroeg kunnen worden gesignaleerd en goed aangepakt. De aanpak is succesvol gebleken, en de SP Arnhem wil verder investeren in de wijkteams, dichtbij mensen georganiseerd.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

VVD Arnhem is voorstander van ‘van wijken weten’. We hebben de meeste wijkteams leefomgeving bezocht en zien naast knelpunten en opstartproblemen vooral veel goede voorbeelden en resultaten. Door de wijkteams staan steeds meer de Arnhemmers centraal en zo hoort het ook. De ambtenaren en de politiek zijn er voor de stad en niet andersom. De wijkteams worden steeds zichtbaarder en makkelijker aanspreekbaar. Ze halen en krijgen hun informatie van veel bewoners/wijkplatforms in de wijken en van sportverenigingen, ondernemers, scholen etcetera.


Vraag 3: bestrijding van armoede

Malburgen is een wijk met het hoogste percentage minima van Arnhem. Welke (extra) maatregelen ziet uw partij als noodzakelijk om de armoede goed te kunnen bestrijden?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Inwoners met een minimuminkomen raken vaak in een sociaal isolement. Ze zijn of werkeloos, hebben schulden of door andere omstandigheden in de problemen gekomen. Veelal zijn ze dan aangewezen op een uitkering. Sommigen schamen zich daarvoor of worden moedeloos van hun situatie. Ze zijn niet (meer) in staat zelf uit deze situatie te komen. Daarom moeten ze geholpen worden om uit dat isolement te komen. Sociale contacten leiden naar een zonnigere kijk op de toekomst. Wij zouden daarom mensen willen activeren om gezamenlijk projecten voor de wijk op te starten. Daarmee kan het activerend werken om ook elders aan de slag te gaan en dat kan leiden tot een betaalde baan.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

De Arnhemse Ouderen Partij vindt armoedebestrijding een speerpunt van beleid te komende jaren; vooral ook het bestrijden van de zogeheten stille armoede; mensen die zich schamen om in armoede te moeten leven en daarom geen hulp inroepen. Armoede bestrijden betekent ook aanpak van schulden, schulden kwijtschelden en mensen daarna strikt helpen (begeleiden) om met geld om te gaan, zodat wordt voorkomen dat zij weer in de schulden en armoede komen.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Bestrijding van financiële én sociale armoede is topprioriteit in Arnhem. Arnhem kent al veel regelingen om armere inwoners te ondersteunen. Denk aan de Gelrepas en schuldhulpdienstverlening. Maar dat is niet genoeg. Armoedebestrijding doen we vooral door met de mensen die in armoede leven in gesprek te gaan. Is er een mogelijkheid om je om te scholen, vrijwilligerswerk te gaan doen of werk te vinden? En hoe komt het dat er (tijdelijk?) sprake is van armoede? Kunnen mensen geholpen worden met een schuldhulpmaatje? Mensen in armoede zijn vaak eenzamer en lever korter. Dit kunnen we niet accepteren. Ook mede wijkbewoners kunnen ondersteunen via wijk activiteiten, taalbeheersing of samen eten en de kosten delen.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

Onze lijsttrekker woont zelf midden in Malburgen en we zien de nood daar en in andere wijken. De ChristenUnie vind de bijstandsuitkering gewoon te laag om van rond te komen. Helaas heeft de gemeente weinig mogelijkheden gekregen van het rijk om daar – meer dan nu – wat aan te doen. De bijzondere bijstand wordt echt ruimhartig ingezet. Inwoners krijgen hulp aangeboden bij het invullen van het papierwerk om daarvoor in aanmerking te komen. Via de wijkteams proberen we ook in contact te komen met inwoners die zorg en bijstand mijden. De ChristenUnie zou dus meer willen doen dan nu kan! Het gaat erom dat het bereik van het armoedebeleid verbetert wordt omdat we niet meer dan nu kunnen en mogen doen per huishouden.

Antwoord D66

Antwoord D66

Het voorkomen van armoede is effectiever dan het bestrijden daarvan. D66 zet dus vooral in op preventie. We willen zorgen dat alle Arnhemse scholieren gelijke kansen hebben. We willen dat er maatwerk wordt geleverd voor kinderen in armoede, om te zorgen dat ook zij altijd mee kunnen doen aan activiteiten op school of bij sportclubs en verenigingen. Daarnaast gaan we laaggeletterdheid beter aanpakken, want het is heel lastig om mee te komen in de maatschappij als je moeite hebt met lezen en schrijven. Om armoedeproblemen te verzachten, zet D66 in op het verhelpen van problematische schulden, die nu soms als een molensteen om de nek van bewoners hangen. De gemeente moet die schulden kunnen opkopen, zodat bewoners geen torenhoge rentes meer betalen en de kans krijgen hun leven weer op de rit te zetten. Het belangrijkste is echter om te zorgen dat de lokale economie zich ontwikkelt. Nieuwe bedrijven zorgen voor nieuwe banen, en betaald werk is voor veel mensen de beste weg om uit de problemen te komen.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

De verplichtingen vanuit de participatiewet en eventuele sancties stimuleren niet, maar verlammen. Daarom wil DENK Verenigd Arnhem het basisinkomen invoeren. Zo bieden we Arnhemmers de financiële ademruimte om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Op deze manier leiden we Arnhemmers toe tot onbetaald of betaald werk. Het is een veelvoorkomend misverstand dat enkel mensen in de bijstand in armoede leven. Steeds meer werkende Arnhemmers kunnen het hoofd, financieel gezien, niet meer boven water houden als gevolg van een laag inkomen en té hoge vaste lasten. Daarom wil DENK Verenigd Arnhem de grens voor inkomensondersteuning verhogen naar 130% van het sociaal minimum. De sleutel tot goede financiële hulpverlening is dat de hulpverlening toegankelijk is en dichtbij de mensen staat. Daarom kiezen we voor sociale boekhouders in de wijken die bewoners bijstaan. Zo maken we werk van schuldpreventie en voorkomen we dat kwetsbare gezinnen afglijden in armoede. We presenteren een ambitieus banenplan. Als gevolg van verduurzaming groeit het aantal banen in Arnhem. DENK Verenigd Arnhem wil dat werklozen profiteren van deze groei bij het vinden van een baan. Naast betaalbare vaste lasten, is een gewoon goed inkomen voor iedereen het antwoord op armoede. We willen een tijdelijke baangarantie voor langdurig werklozen. Bijvoorbeeld dat wij als samenleving, met het bedrijfsleven, de gemeente voorop, op niveau tijdelijke functies creëren voor burgers die langer dan 3 jaar werkloos zijn. Dit om inkomen, werkritme en werkervaring wat goed is voor de burger en toekomstig werkgever.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Te veel kinderen leven op dit moment in Arnhem in armoede. De gevolgen daarvan zijn groot. Armoede zorgt voor veel problemen, van stress tot sociale uitsluiting. GroenLinks wil dat er geen kinderen opgroeien in armoede. Het tegengaan van armoede moet daarom topprioriteit hebben. Zeker in een stad als Arnhem waar al jarenlang sprake is van een groeiende tweedeling. De bijstand is voor vele gezinnen te laag om fatsoenlijk van te leven. Ook veel mensen die werken, leven in armoede. En ook (lage) middeninkomens hebben het moeilijk, zeker als zij te maken hebben met hoge huren of zorgkosten. GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor een ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen. Fondsen als Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds moeten voldoende financiële middelen krijgen om kinderen die opgroeien in armoede te kunnen helpen en hen voldoende kansen te geven. Ook willen we bijvoorbeeld dat de GelrePas op peil blijft.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

In Arnhem moet het niet uit maken in welke wijk je woont of welke achtergrond je hebt. Iedereen heeft gelijke kansen. Daarom wil de PvdA onderwijsachterstanden actief tegen gaan. Kinderen kunnen altijd sporten of naar muziekles ook als daar thuis geen geld voor is. Iedereen die dat nodig heeft om mee te doen in Arnhem moet gebruik kunnen maken van voorzieningen. Daarom wil de PvdA dat het besteedbaar inkomen in plaats van het netto inkomen de basis wordt voor het toekennen van hulp. Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen. Daarvoor willen we een informatiepunt inrichten waar mensen terecht kunnen met vragen over geldzaken. Veel mensen zoeken een baan en er zijn veel vacatures. Dat willen we beter op elkaar aan laten sluiten. We willen daarvoor afspraken maken met werkgevers en onderwijsinstellingen.

Antwoord SP

Antwoord SP

Mensen die in Malburgen in armoede leven moeten de kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Meer mensen moeten gebruik kunnen maken van de Gelrepas maar tegelijkertijd willen we op zoek naar een alternatief wat meer mensen beter helpt. Want de SP Arnhem wil de oorzaken van armoede aanpakken. We willen daarom een extra investering van een half miljoen euro om laaggeletterdheid tegen te gaan. Bereikbaarheid van elke buurt wordt gestimuleerd door gratis openbaar vervoer voor Arnhemmers met een laag inkomen. Schulphulpverlening zet alles op alles om schulden te voorkomen, zonder wachtlijsten en zo laagdrempelig mogelijk. En we zetten in op werk. Er is genoeg te doen en daarom creëren we basisbanen, zodat iedereen aan de slag kan.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

De snelste weg uit armoede is werk. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Mensen die (deels) niet kunnen werken verdienen een vangnet. Als werk vinden niet lukt of moeilijk gaat, dan zorgt de overheid voor het inkomen. Wij vinden het wel normaal dat je dan iets terug doet voor de samenleving: een tegenprestatie voor een uitkering. Wij hebben voorstellen gesteund om kinderarmoede aan te pakken. Ook is veel aandacht nodig (zowel vanuit de gemeente als vanuit het Rijk) om de schulddienstverlening te verbeteren. VVD Arnhem heeft ingestemd met extra geld voor de ‘vroeg er op af- aanpak’ en met een fonds om jongeren met schulden te helpen.


Vraag 4: ondersteuning bij tegengaan van verloedering 

De wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is al lange tijd bezig om de toenemende verloedering in dit wijkdeel tegen te gaan. o.a. door het gezamenlijk organiseren van opruim- en tuinopknapdagen met diverse andere organisaties waaronder Volkshuisvesting en de gemeente. Naast dit soort acties vraagt de wijkbeheergroep ook om actieve inzet vanuit de politiek om verloedering en verpaupering van panden in bezit van huisjesmelkers/ particuliere huizenbezitters tegen te gaan. Welke mogelijkheden ziet uw partij?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Het is vervelend dat een huis slechts een financieel doel heeft. Niet alleen verloederen de panden maar ook hun omgeving. Wij zijn er voorstander van dat hier actiever op gehandhaafd wordt. Dat kan met een eerste waarschuwing en daarna door betaling van de kosten die de gemeente heeft voor het herstel.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

De Arnhemse Ouderen Partij vindt dat juist vanuit de wijkteams een belangrijke taak ligt; huisjesmelkers dienen te worden tegen gewerkt. Opruimacties zijn nodig omdat het grof afval niet gratis wordt opgehaald en daarom wordt gedumpt. De Arnhem Ouderen Partij wil dat het grof huishoudelijk afval weer gratis wordt opgehaald. Verhuurders dienen hun bewoners aan te spreken op het onderhoud van hun tuin en als dat niet werkt, dan dient de verhuurder dat op te pakken en de rekening neer te leggen bij de huurder.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Verloedering is voor de uitstraling en het aantrekken van criminaliteit een slechte zaak. Het raakt het mooie karakter van Malburgen negatief. Het CDA ziet zeker mogelijkheden. De gemeente kan eigenaren aanspreken om hun panden goed te onderhouden. Ook kan er extra wijkbudgetten worden ingezet om stukken openbare ruimte schoon te maken en op te knappen. Dit kunnen inwoners zelf organiseren. Controle vanuit de wijkbeheergroep in samenspraak met de politie zal helpen. Natuurlijk vraagt het ook dat mensen elkaar op straat aanspreken als er troep op straat wordt gegooid. Natuurlijk speelt inkomen en het trots zijn op de wijk mee. Inwoners die trots op hun wijk zijn onderhouden hun huis, tuin en omgeving ook beter.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

Wij hebben grote moeite met het effect van kamerverhuur op de woonomgeving. We zijn heel scherp op het tegengaan van de mogelijkheid tot woningsplitsing. Daarnaast is het belangrijk dat de buurt blijft opruimen: zodat mensen zich niet nog vrijer voelen om rotzooi te laten slingeren.

Antwoord D66

Antwoord D66

D66 wil graag de handhaving door de gemeente verbeteren. Er zijn immers regels waaraan het onderhoud van huizen moet voldoen en eisen over de verhuur van woningen. Nu worden veel van die regels niet of nauwelijks gehandhaafd, omdat daarvoor te weinig capaciteit is. Daarnaast moet het voor inwoners ook makkelijker worden om misstanden te melden: het moet duidelijker zijn waar je met dergelijke klachten terecht kan, bijvoorbeeld door de gemeentelijke website veel helderder in te richten en de online dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

De gemeentepolitiek heeft de bevoegdheid om concrete voorstellen te doen tegen de verloedering in Malburgen Oost-Noord. Daarom is het belangrijk dat de politiek benaderbaar is en weet wat er speelt. Zo kunnen we samen met bewoners en de wijkbeheergroep komen tot een aanpak. Daarnaast heeft het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid om actief in gesprek te treden met huisjesmelkers en particuliere huizenbezitters om hen te stimuleren bij te dragen aan het welzijn van de buurt.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Verpaupering en verloedering van panden in het bezit van huisjesmelkers en huizenbezitters die geen geld willen of kunnen steken in het onderhoud van hun woningen zorgt in sommige buurten voor een slecht straatbeeld. GroenLinks zette zich de afgelopen jaren in voor het tegengaan van huisjesmelkers. Onder andere naar aanleiding daarvan is gestart met een meldpunt waar huurders klachten kunnen indienen over huisjesmelkers. GroenLinks wil ruimte voor meer groen in de wijken en Arnhemmers ondersteunen die hun eigen wijk willen vergroenen. Arnhemmers krijgen de ruimte om groen in hun eigen omgeving te creëren met geveltuinen, boomspiegels, moestuinen en natuurspeeltuinen. GroenLinks wil kinderen stimuleren om van groen en natuur te genieten. We willen dat de gemeente buurten steunt die natuurspeelplaatsen willen opzetten en onderhouden. Dit verbetert het groen en verbindt mensen in de buurt. Basisscholen worden gestimuleerd om groene schoolpleinen aan te leggen en deel te nemen aan moestuin- projecten en schooltuinen. Bewoners krijgen ook voorlichting over hoe zij hun eigen huis en tuin klimaatbestendig kunnen maken.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA ziet een rol voor de wijkteams leefomgeving om te bemiddelen tussen bewoners, verhuurders en woningeigenaren. Op het moment dat een woningbouwcorporatie in een straat woningen gaat opknappen is het goed als particuliere woningeigenaren de mogelijkheid krijgen hierbij aan te sluiten. Als panden niet onderhouden worden spreken wijkteams de eigenaren hierop aan. Bij extreme verloedering moet de gemeente optreden.

Antwoord SP

Antwoord SP

De Arnhemse wijkteams zijn een goed voorbeeld van hoe de SP Arnhem de opdracht voor sterke wijken en buurten op zich heeft genomen. Door meer wijkgericht te werken kunnen we samen met iedereen voorzieningen dichtbij, in Malburgen, organiseren. Op deze ervaringen en basis zijn we trots. Daar willen we op voortbouwen. We willen dat inwoners de zeggenschap terugkrijgen over hun voorzieningen, over hun buurt. Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar onderhoud en kwaliteit van woningen en de tevredenheid van bewoners, om ervoor te zorgen dat huizen goede onderhouden zijn én blijven.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

Verloedering is een onderwerp dat in samenwerking met het wijkteam kan worden opgepakt. Het is ook mogelijk om binnen de budgetten van de wijk te schuiven om zo extra geld beschikbaar te hebben voor de grootste problemen. Er zijn uiteraard ook dingen die de gemeenteraad moet regelen. Zo komen er door een voorstel van de VVD vijf handhavers bij; een eerste stap naar nog meer handhavers wat ons betreft. Meer handhaving betekent minder overlast voor inwoners. We kunnen in Arnhem tevreden zijn met het onderhoudsniveau van de huizen van de woningcorporaties/Volkshuisvesting.


Vraag 5: participatieverbetering

Malburgen heeft het hoogste percentage inwoners van alle wijken van Arnhem met een niet-westerse achtergrond. Veel van deze inwoners participeren niet in de wijk. Welke mogelijkheden ziet uw partij om de participatie te verbeteren en mensen met een niet-westerse achtergrond vooral ook meer te betrekken bij de buurt of wijk?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Participatie kan niet worden afgedwongen door de politiek. Het zijn de wijkbewoners die mogen nadenken over manieren hoe zij dit denken te realiseren. De gemeente faciliteert dit door de inzit door teams Leefomgeving die beschikken over budget om plannen te realiseren. Arnhem Centraal wil dat er een wijkagenda komt, waarin samenhangende plannen worden vastgelegd. Dat willen wij stimuleren door wijken te bezoeken en initiatieven te ondersteunen.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

De Arnhemse Ouderen Partij vindt dat mensen met een niet-westerse achtergrond niet langer geconcentreerd moeten worden in bepaalde wijken, zoals Malburgen. En daar waar nu wel sprake is van concentratie dienen de wijkteams dit op te pakken, eventueel met uitbreiding van de wijkteams met mensen met een niet-westerse achtergrond. De Arnhemse Ouderen Partij is voor maximale integratie, waarbij de originele Nederlandse waarden en normen centraal staan. In geen geval moeten de waarden en normen wijken voor andere opvattingen. De Nederlandse cultuur dient gerespecteerd te worden.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Het CDA vindt dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan activiteiten. Eigenlijk zou iedere inwoner bij activiteiten in de wijk betrokken moeten zijn. Maar iedereen moet wel zelf weten of zij/hij dat wil en ook de tijd heeft om dit te doen. We hebben geen gouden oplossing hoe de participatie te verbeteren. Natuurlijk helpt het al inwoners Nederlands spreken en dat MFC Malburgen maximaal wordt benut. Ook helpt dat activiteiten goed worden uitgedragen via de wijkwebsite: www.malburger.nl.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

We zien dat veel niet-westerse inwoners veel tijd en moeite investeren in hun eigen organisaties die zich niet sterk verbonden voelen met de wijk. Wij vinden dat dit anders moet. Daarom willen wij dat de gemeente deze organisaties benaderd en hen vraagt om bij te dragen aan de eigen wijk. Bijvoorbeeld door naast de eigen vaste activiteiten ook huiswerkondersteuning of sport te organiseren. Of een gezellige buurtbarbeque!

Antwoord D66

Antwoord D66

D66 staat voor een open samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Hoewel een ieder vrij is om te beslissen hoe hij of zij participeert in de buurt of de wijk, kan de gemeente wel iets doen aan het mogelijk maken van participatie. In de eerste plaats het verbeteren van integratie. D66 wil dat laaggeletterdheid en taalachterstanden bij mensen met een migratie-achtergrond worden aangepakt. Voor nieuwe Nederlanders willen we dat vanaf dag één wordt ingezet op taalles, integratie en participatie in de wijk en de stad. Hiervoor moet de gemeente samenwerken met werkgevers, opleiders en vluchtelingenorganisaties. De gemeente moet hierin de regie nemen. Door meer te gaan werken met buddy’s wordt de integratie snel op weggeholpen. Verder is het van belang dat we alle sociale en maatschappelijke problemen in de wijk goed aanpakken. Mensen met veel geldzorgen en andere problemen, zullen veel minder geneigd zijn om mee te doen in de wijk.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

DENK Verenigd Arnhem wil de vraag graag anders stellen: niet hoe we mensen met een niet-westerse achtergrond meer kunnen betrekken, maar hoe we de zorg voor de wijk tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maken. Er is behoefte aan veel meer verbondenheid in de wijken. DENK Verenigd Arnhem wil veel meer budget vrijmaken om verbondenheid te stimuleren en aan te jagen, met name in wijken waar dit speelt. Deze middelen willen we in laten zetten bijvoorbeeld om evenementen en activiteiten in wijken veel meer gezamenlijk opgezet en uitgevoerd te krijgen op gebied van organisatie als ook deelnemers. Middelen zien we graag gericht ingezet worden op initiatieven vanuit wijken zelf, met ondersteuning van ervaringsdeskundigen.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Arnhem is een open, gastvrije en diverse stad, waar vele culturen samenleven. GroenLinks is trots op onze open, pluriforme stad, waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je vindt. Een stad ook, waarin iedereen de vrijheid heeft en de kans krijgt om mee te doen en zich te ontplooien. Met elkaar samenleven betekent ook dat we bij elkaar en bij onze buurt betrokken zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms moeten er eerst bruggen worden geslagen om elkaar echt te kunnen ontmoeten. Vooral opbouwwerkers zijn opgeleid om mensen met verschillende achtergronden te betrekken en te verbinden. Opbouwwerkers activeren, signaleren, bemiddelen, verwijzen door, geven informatie en advies, bieden hulp en leveren zo een stimulerende bijdrage aan een betrokken, veilige buurt en een goed leefklimaat. Helaas heeft een deel van de gemeenteraad besloten hierop te bezuinigen. GroenLinks wil dat opbouwwerk in wijken aanwezig blijft.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De gemeente kan zelf veel meer het goede voorbeeld geven door een diverse organisatie te worden. Dat geldt ook voor de medewerkers van de gemeente in de wijken, bijvoorbeeld in de wijkteams. Dat helpt om mensen actief te betrekken. Scholen, sportverenigingen en wijkcentra zijn plekken zijn goede plekken om elkaar te ontmoeten. Er zijn veel multiculturele initiatieven in de buurt die nog meer bekendheid kunnen krijgen.

Antwoord SP

Antwoord SP

Mensen die al langer in Malburgen wonen, maar de taal nog niet beheersen, moeten de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij laagdrempelige en goede taallessen. Door extra in te zetten op het leren van de taal openen we voor veel mensen de deur om mee te doen in de wijk. Buurthuizen zijn de verbindende spil in de wijken. Geen saaie gebouwen die leegstaan, maar een bruisend activiteitencentrum waar de hele buurt welkom is. In de buurthuizen promoten we culturele activiteiten waarbij we inzetten op een gemengde afspiegeling van de wijk. Activiteiten waarbij jong en oud elkaar leert kennen, en waarbij verschillende culturele achtergronden tot hun recht komen. Ook willen we samen met de bewoners van Malburgen bekijken hoe we de buurt groener kunnen maken. We maken werk van ‘buurttuinen’. Mensen kunnen samen tuinieren, koken en eten. Dit bevordert de gezondheid en verbindt de buurt, daarnaast gaan buurttuinen wateroverlast tegen.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

Vaak is de taal het obstakel. Zonder het leren van de taal en het begrijpen van de Nederlandse samenleving is het zeer lastig integreren. Dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar de gemeente helpt daarbij. Bijvoorbeeld de verplichte taaleis in de bijstand moeten we serieus nemen. Integreren, meedoen en werk vinden begint met Nederlands spreken.

Voor de laatste 5 vragen klik hier >>

17 reacties

  1. Lekker op tijd! 🙂 Waarom hebben jullie niet alle partijen benaderd er doen toch meer partijen mee?

    • Hallo Anja, we hebben alle partijen benaderd die we eind januari konden benaderen en waarvan we wisten dat ze zouden meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Deze tien partijen hebben daarop gereageerd -redactie-

  2. robert_Stadseiland

    Wie heeft deze vragen opgesteld? Ik mis een vraag over de komst van windmolens waar heel veel inwoners in Malburgen niet blij mee zijn.

    • Hallo Robert, we konden als krantenredactie wel 30 vragen bedenken, maar moesten keuzes maken (ook i.v.m. het aansluitende artikel en de ruimte hiervoor in de wijkkrant.) -redactie-

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*