Home / Gemeente Arnhem / 10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – SP

10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – SP

In de wijkkrant van Malburgen.nl deze februari 2018 een artikel genaamd: “10 Vragen aan de Arnhemse Politiek.” In het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 2018, die op woensdag 21 maart gehouden wordt hebben we alle politieke partijen in Arnhem die we konden benaderen 10 vragen gesteld. Een selectie van deze 10 vragen kan u vinden in de wijkkrant, alle vragen en antwoorden van de benaderde partijen vindt u hier op de wijkwebsite van Malburgen.

De tien vragen aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hier allemaal  op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij naar vragstelling.

logo SP

10 vragen aan de SP

De vragen hebben betrekking op onderwerpen die vaak in de Wijkplatforms en wijkbeheergroepen aan de orde komen tijdens de afgelopen jaren of vaak leiden tot discussie in de wijk Malburgen.

Vraag 1: afvalinzameling – de invoering van Diftar

De Arnhemse gemeenteraad heeft besloten om Diftar in te voeren per 1 januari 2019. Op welke manier wil uw partij de lasten over de burgers verdelen na invoering van dit ‘betalen per zak’ systeem?

Antwoord SP: De SP Arnhem wil op een andere manier omgaan met afval in Arnhem. Uitgangspunt daarbij is dat afval beter gescheiden wordt, er lagere kosten zijn voor Arnhemmers, en de hoeveelheid afval wordt verminderd en dichtbij afgehandeld. Afvalinzameling is nu duur, onder andere door lange afstanden omdat afval ergens anders, ver weg, verwerkt wordt. Minder afval en kosten aan afvalverwerking leidt voor iedereen tot minder kosten. Als we afvalverwerking dichterbij organiseren dan creëert dit ook nieuwe banen. Afvalinzameling voldoet wat de SP Arnhem betreft altijd aan de voorwaarde dat de huidige kwijtschelding van Arnhemmers met een laag inkomen blijft.

Vraag 2: Van Wijken Weten – toekomst Wijkteams

Hoe ziet uw partij de nieuwe manier van werken ‘Van Wijken Weten’ en de toekomst van de Wijkteams?

Antwoord SP: Door de aanpak Van Wijken Weten zijn gemeenteambtenaren die eerder vanuit het stadhuis werkten verplaatst naar de wijk. De kennis van Malburgen, de bewoners, de mogelijkheden en de problemen zijn voor de wijkteams nu veel duidelijker. Bewonersinitiatieven kunnen makkelijker ondersteund worden. En de aanpak van problemen wordt er beter van. En dat is nodig. Want problemen zijn vaak complex. We willen niet dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar dat er één plek is waar ze terecht kunnen. Zodat problemen vroeg kunnen worden gesignaleerd en goed aangepakt. De aanpak is succesvol gebleken, en de SP Arnhem wil verder investeren in de wijkteams, dichtbij mensen georganiseerd.

Vraag 3: bestrijding van armoede

Malburgen is een wijk met het hoogste percentage minima van Arnhem. Welke (extra) maatregelen ziet uw partij als noodzakelijk om de armoede goed te kunnen bestrijden?

Antwoord SP: Mensen die in Malburgen in armoede leven moeten de kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Meer mensen moeten gebruik kunnen maken van de Gelrepas maar tegelijkertijd willen we op zoek naar een alternatief wat meer mensen beter helpt. Want de SP Arnhem wil de oorzaken van armoede aanpakken. We willen daarom een extra investering van een half miljoen euro om laaggeletterdheid tegen te gaan. Bereikbaarheid van elke buurt wordt gestimuleerd door gratis openbaar vervoer voor Arnhemmers met een laag inkomen. Schulphulpverlening zet alles op alles om schulden te voorkomen, zonder wachtlijsten en zo laagdrempelig mogelijk. En we zetten in op werk. Er is genoeg te doen en daarom creëren we basisbanen, zodat iedereen aan de slag kan.

Vraag 4: ondersteuning bij tegengaan van verloedering

De wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is al lange tijd bezig om de toenemende verloedering in dit wijkdeel tegen te gaan. o.a. door het gezamenlijk organiseren van opruim- en tuinopknapdagen met diverse andere organisaties waaronder Volkshuisvesting en de gemeente. Naast dit soort acties vraagt de wijkbeheergroep ook om actieve inzet vanuit de politiek om verloedering en verpaupering van panden in bezit van huisjesmelkers/ particuliere huizenbezitters tegen te gaan. Welke mogelijkheden ziet uw partij?

De Arnhemse wijkteams zijn een goed voorbeeld van hoe de SP Arnhem de opdracht voor sterke wijken en buurten op zich heeft genomen. Door meer wijkgericht te werken kunnen we samen met iedereen voorzieningen dichtbij, in Malburgen, organiseren. Op deze ervaringen en basis zijn we trots. Daar willen we op voortbouwen. We willen dat inwoners de zeggenschap terugkrijgen over hun voorzieningen, over hun buurt. Jaarlijks wordt onderzoek gedaan naar onderhoud en kwaliteit van woningen en de tevredenheid van bewoners, om ervoor te zorgen dat huizen goede onderhouden zijn én blijven.

Vraag 5: participatieverbetering

Malburgen heeft het hoogste percentage inwoners van alle wijken van Arnhem met een niet-westerse achtergrond. Veel van deze inwoners participeren niet in de wijk. Welke mogelijkheden ziet uw partij om de participatie te verbeteren en mensen met een niet-westerse achtergrond vooral ook meer te betrekken bij de buurt of wijk?

Antwoord SP: Mensen die al langer in Malburgen wonen, maar de taal nog niet beheersen, moeten de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij laagdrempelige en goede taallessen. Door extra in te zetten op het leren van de taal openen we voor veel mensen de deur om mee te doen in de wijk. Buurthuizen zijn de verbindende spil in de wijken. Geen saaie gebouwen die leegstaan, maar een bruisend activiteitencentrum waar de hele buurt welkom is. In de buurthuizen promoten we culturele activiteiten waarbij we inzetten op een gemengde afspiegeling van de wijk. Activiteiten waarbij jong en oud elkaar leert kennen, en waarbij verschillende culturele achtergronden tot hun recht komen. Ook willen we samen met de bewoners van Malburgen bekijken hoe we de buurt groener kunnen maken. We maken werk van ‘buurttuinen’. Mensen kunnen samen tuinieren, koken en eten. Dit bevordert de gezondheid en verbindt de buurt, daarnaast gaan buurttuinen wateroverlast tegen.

Vraag 6: rol van het Wijkbeheer & Wijkplatforms

In de wijk Malburgen zijn vele tientallen bewoners actief in het Wijkbeheer en de twee Wijkplatforms. De Wijkplatforms zijn een door de gemeente Arnhem officieel erkende bewonersafvaardiging die een adviserende rol heeft. Wat vindt uw partij van de rol die Wijkplatforms in Arnhem nu hebben en hoe ziet uw partij het nut en de werkwijze van de Wijkplatforms zoals deze nu is? Deelname in de wijkplatforms In beide wijkplatforms van Malburgen nemen afgevaardigden van 2 politieke partijen deel. Waarom kiest uw partij er wel of niet voor om deel te nemen in de Wijkplatform overleggen?

Antwoord SP: De SP is groot voorstander van bewonersinitiatieven en zeggenschap in de wijken. Dan hebben bewoners meer te zeggen over hun eigen buurt. Dit moet ondersteund en gestimuleerd worden. Daar horen de wijkplatforms ook bij. De SP is door bewonersacties, verenigingen en bewonersinitiatieven al jarenlang diep geworteld in Malburgen. Meerdere van onze raadsleden wonen zelf in Malburgen en kennen de wijk ook als bewoner.

Vraag 7: verspreiding hulporganisaties en hulpbehoevenden

De wijk Malburgen is veranderd van een volkswijk in een zorgwijk. Door een grote toename van het aantal zorgorganisaties heeft Malburgen ook het hoogste aantal inwoners dat zorgbehoevend is en/of persoonlijk begeleiding nodig heeft. Dit drukt op de leefbaarheid in de wijk. Hoe kijkt uw partij aan tegen de spreiding van hulpbehoevenden en zorgorganisaties over de stad?

Antwoord SP: Arnhem voelt de bezuinigingen die op de zorg zijn doorgevoerd door Den Haag. Mensen moeten langer thuis wonen, zelfs als dat niet altijd kan, of de beste oplossing is. We zien dat dit extra druk op Malburgen, en enkele andere wijken in de stad legt. De SP vindt dat we het in Malburgen goed moeten regelen. Iedereen moet de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Maar ook zijn we er scherp op dat er niet meer wordt gevraagd van Malburgen, dan van andere wijken. Daarom vinden we bijvoorbeeld, zowel vanuit het oogpunt van integratie als van solidariteit, dat statushouders en vluchtelingen moeten worden gehuisvest in kleinschalige opvang in wijken waar nu nog weinig vluchtelingen en immigranten wonen, zoals de Hoogkamp en de Burgemeesterswijk.

Vraag 9: Olympusterrein & mogelijkheid cultuurlocatie in Arnhem Zuid

In November 2017 stemden bijna alle fracties tegen de komst van een megabioscoop op het Olympusterrein in Malburgen. Er is op cultuurgebied qua goede commerciële en professionele locatie voor film, muziek of toneel niets in Arnhem-Zuid. Wat ziet uw partij wel als goede invulling van het Olympusterrein en ziet uw partij mogelijkheden voor een goede commerciële cultuurlocatie ergens anders in Arnhem-Zuid?

Antwoord SP: Op dit moment is er veel te doen op het Olympus terrein. Maar het terrein zelf is beslist nog niet zo mooi als de dingen die je er kunt doen. De SP wil het terrein herinrichten, in een groene en parkachtige omgeving, waar de dingen die er te doen zijn daadwerkelijk tot hun recht komen. Het moet een plek worden waar heel Arnhem Zuid naartoe kan en wil gaan, en de SP is bereid om hierin een flinke investering te doen.

Vraag 10: Ontwikkelingen Meinerswijk en Stadsblokken

Het Masterplan van KonderWessel Projecten (KWP) voor Stadsblokken-Meinerswijk is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks of voor de vele mooie beelden uit de plannen zijn er ook kritische geluiden in Malburgen. O.a. over de veiligheid voor de huidige bewoners bij hoog water. Daarnaast de onduidelijkheid over het betalen van een goede verbinding (bruggetje) vanuit Stadsblokken naar Malburgen West i.v.m. de economische, sociale en educatieve voorzieningen. In voorjaar 2018 (maart) zal er een bestemmingsplan wijziging worden aangevraagd. Welke onderdelen in de plannen van KWP zijn voor uw partij belangrijk om kritisch te blijven volgen?

Antwoord SP: Stadsblokken-Meinerswijk is een goed en mooi plan, maar het zijn nog woorden op papier. Bij de uitwerking van papier naar praktijk is het belangrijk om dit goed uit te voeren, wat bijvoorbeeld betekent dat er goede verbinding is tussen de Stadsblokken en Malburgen West, en dat zorgen over hoog water worden weggenomen. SP Arnhem kijkt bij de uitvoering van het plan of er rekening wordt gehouden met de wensen van omwonenden bij de haven, watersportvereniging en het festival terrein. Uiteraard kijkt de SP ook kritisch mee naar voldoende sociale huur en goedkope koophuizen komen, zoals we dat eerder hebben afgesproken. En dat er groen terugkomt.

 

Alle tien vragen en antwoorden aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hier allemaal  op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij naar vraagstelling.

 

Een reacti

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*