Home / Gemeente Arnhem / 10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – vervolg

10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – vervolg

Dit is het vervolg van de “10 Vragen aan de Arnhemse Politiek“. Voor de eerste vijf vragen, klik hier>>

Vraag 6: rol van het Wijkbeheer & Wijkplatforms

In de wijk Malburgen zijn vele tientallen bewoners actief in het Wijkbeheer en de twee Wijkplatforms. De Wijkplatforms zijn een door de gemeente Arnhem officieel erkende bewonersafvaardiging die een adviserende rol heeft. Wat vindt uw partij van de rol die Wijkplatforms in Arnhem nu hebben en hoe ziet uw partij het nut en de werkwijze van de Wijkplatforms zoals deze nu is?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Arnhem Centraal hecht aan plannen die geïnitieerd zijn van “onderaf”. Dus initiatieven van uit de wijken en niet van voorstellen die vanachter een bureau van een ambtenaar zijn bedacht. In de huidige wijze van werken heeft een wijkplatform een “sterk adviserende rol”. Besluiten worden veelal eenzijdig genomen door de wijkteams Leefomgeving. Wij vinden dat de invloed van de wijkbewoners veel groter moet worden. Daarom willen wij ook starten met de wijkagenda. Geen wijkactieplannen meer, omdat die vaak dezelfde onderwerpen omvatten en niet zijn getoetst op samenhang.

Antwoord Arnhemse Ouderenpartij

Antwoord Arnhemse Ouderenpartij

De Arnhemse Ouderen Partij juicht het wijkbeheer van harte toe. De bewonersafvaardiging in Wijkplatforms vertegenwoordigen niet alle bewoners, omdat die niet op basis van neutrale verkiezingen zijn gekozen. De Arnhemse Ouderen Partij ziet meer nut van een informeel wijkoverleg, waarbij het Wijkteam haar oor te luisteren legt en daar ook verantwoording aflegt ten aanzien van haar keuzes als het gaat om de openbare ruimte. Thans functioneren Wijkplatforms in de onderscheiden wijken verschillend. In de ene wijk mag een vertegenwoordiger van een raadsfractie meepraten; in de andere wijk niet, en worden zij verbannen naar een plek op de publieke tribune. Het Wijkplatform als informeel wijkoverleg kan juist een prachtige plek zijn waar fracties uit de gemeenteraad zich verantwoorden over hun gemaakte keuzes.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Wijkbeheer en de wijkplatforms zijn zeer waardevol. Via beiden zetten betrokken inwoners zich in voor de wijk. Deze actieve wijkbewoners moeten we koesteren. Het is niet de politiek om te oordelen hoe wijkplatforms functioneren. Dat kunnen de inwoners wel zelf. Het CDA is trots op iedere inwoner die zich inzet. Of dit nu voor burenhulp is, als mantelzorger, actief bij een sportvereniging of in het wijkbeheer of een wijkplatform.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

Het wijkplatform is een sparring partner voor de wijkteams leefomgeving. Het wijkplatform van Malburgen heeft echt laten zien dat zij de mening van de wijkbewoners kan laten horen. Uit andere wijken horen wij meestal minder geluid. Soms komt dat door dat een wijkplatform er goed uitkomt met een wijkteam leefomgeving, soms komt dat doordat een wijkplatform wat minder activiteit laat zien.

Antwoord D66

Antwoord D66

D66 ziet het belang van de wijkplatforms in Malburgen. De wijkplatforms hebben een belangrijke rol in het mogelijk maken van initiatieven in de wijk: met geld, met menskracht en vooral ook doordat het bestaan van het platform als overlegorgaan nieuwe initiatieven kan stimuleren, koesteren en doorontwikkelen. De formele rol als adviesorgaan van de gemeente, geeft de platforms status. De platforms in Malburgen hebben de afgelopen jaren laten zien dat ze in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken én dat ze zich bewust zijn van de belangrijke rol die ze kunnen hebben in het vertolken van geluiden uit de buurt richting het stadsbestuur. Ze vertolken niet alleen de individuele meningen van platformleden, maar vertegenwoordigen grote groepen inwoners in de wijk.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

De Wijkplatforms hebben de functie om de kloof tussen bewoners en het stadsbestuur te verkleinen. De platforms zijn officieel door de gemeente erkend en kunnen daarom belangrijke invloed uitoefenen. DENK Verenigd Arnhem wenst zich de komende periode een meer gestructureerd overleg met ook de raad of raadsfracties. Een verder punt is te helpen zorgen dat wijkplatforms een betere afspiegeling van de wijk worden door middel van het stimuleren van deelname vanuit alle bevolkingsgroepen. Volgens DENK Verenigd Arnhem dient een goede afspiegeling het uitgangspunt te zijn in de aanstelling van leden van de Wijkplatforms. Zo geven we een stem aan álle inwoners van de wijk en niet enkel aan een kleine groep. Daar hebben Wijkplatforms actief hulp bij nodig vanuit de gemeente.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Het raadplegen van burgers en burgeroverleg, zoals een wijkplatform, is belangrijk. GroenLinks wil dat burgers tijdig kunnen meepraten over belangrijke beslissingen in de wijk. Ook de wijkplatforms hebben hierbij een belangrijke rol; hier wordt besproken wat er speelt in de wijk en haken regelmatig professionals, zoals de politie, aan. Dit is voor de gemeente een plek waarin signalen en ideeën goed kunnen worden besproken. De komende jaren moet extra aandacht gegeven worden aan de toekomst van Van Wijken Weten, de wijkteams Leefomgeving en aan hoe de wijkplatforms zich hiertoe kunnen verhouden. Het is daarbij belangrijk dat we ook zorgen dat andere wijkbewoners verschillende mogelijkheden hebben en houden om mee te denken en mee te bepalen.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA vind het geweldig dat mensen zich willen inzetten voor de wijk en daarvoor in het Wijkbeheer of de Wijkplatforms zitten. Malburgen heeft een lange traditie met wijkgericht werken waarin de bewoners een belangrijk rol hebben. Wat ons betreft blijven de Wijkplatfoms bestaan en worden er daarnaast meer mensen direct betrokken bij plannen in de buurt door de Wijkteams Leefomgeving.

Antwoord SP

Antwoord SP

De SP is groot voorstander van bewonersinitiatieven en zeggenschap in de wijken. Dan hebben bewoners meer te zeggen over hun eigen buurt. Dit moet ondersteund en gestimuleerd worden. Daar horen de wijkplatforms ook bij. De SP is door bewonersacties, verenigingen en bewonersinitiatieven al jarenlang diep geworteld in Malburgen. Meerdere van onze raadsleden wonen zelf in Malburgen en kennen de wijk ook als bewoner.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

De rol van wijkplatforms/wijkbeheer blijft wat de VVD betreft onverminderd groot. Hoe beter een bewonersplatform functioneert hoe belangrijker dat platform is voor de wijk en ook als gesprekspartner voor het wijkteam leefomgeving. VVD Arnhem zal zich in blijven zetten voor goed functionerende wijkplatforms die een hele belangrijke adviesfunctie blijven houden.


Vraag 7: Deelname in de wijkplatforms

In beide wijkplatforms van Malburgen nemen afgevaardigden van 2 politieke partijen deel. Waarom kiest uw partij er wel of niet voor om deel te nemen in de Wijkplatform overleggen?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Arnhem Centraal probeert zoveel mogelijk aan wijkbijeenkomsten deel te nemen. Veel wijkoverleggen vinden helaas tegelijkertijd plaats met politieke overleggen. Daarnaast is het soms ook een capaciteitsprobleem, waardoor we niet overal vertegenwoordigd kunnen zijn.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Het is lastig voor een nu éénpersoonsraadsfractie om alle wijkplatforms te bezoeken. De Arnhemse Ouderen Partij verwacht dat na de komende verkiezingen zij 3 of 4 raadsleden mag leveren en heeft vanaf dan ook de beschikking over tenminste evenveel fractievolgers, zodat de Arnhemse Ouderen Partij dan zeker van plan is om vergaderingen van het wijkplatform bij te wonen. Het is een prachtige informatiebron voor de leden van de gemeenteraad.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Wijkplatforms zijn prachtige mogelijkheden voor inwoners actief te worden. Wij zien dat niet als een plek waar we politiek zouden moeten bedrijven. Wel hopen we als CDA in de nieuwe raadsperiode meer dan 3 zetels haalt. We hebben een prachtige jonge kandidatenlijst (www.cdaarnhem.nl). Hoe groter, hoe vaker we ons in Malburgen laten zien.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

Onze fractie bestaat uit 2 raadsleden en 1 fractievolger, daarnaast hebben we nog een klein groepje mensen die ons ondersteunen met advies op specifieke beleidsterreinen. We hebben puur door gebrek aan bemensing ervoor gekozen niet aanwezig te zijn bij het wijkoverleg. Overigens heeft vrijwel iedere wijk in Arnhem een wijkplatform die pakweg eenmaal per maand samenkomt. Het is niet doenlijk voor een kleine partij als de onze om bij alle overleggen aanwezig te zijn.

Antwoord D66

Antwoord D66

We nemen deel. In het wijkplatform horen we veel over wat er speelt in de wijk. Die geluiden kunnen we meenemen naar de gemeenteraad. En het geeft ons af en toe de gelegenheid om besluiten van de raad toe te lichten. Zo verkleinen we samen de afstand tussen bewoners en politiek. We willen dit graag ook de komende jaren blijven doen.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

DENK Verenigd Arnhem is een relatief nieuwe, opkomende partij. In 2014 deden we voor het eerst mee aan de Arnhemse gemeenteraadsverkiezingen en zijn we met één raadszetel onderdeel van de gemeenteraad. Een obstakel voor beginnende partijen is vaak dat de mankracht beperkt is, waardoor we minder kunnen doen dan dat we graag zouden willen. We zijn daarom genoodzaakt om prioriteiten te stellen, ook als dat ten koste gaat van activiteiten die we als uiterst waardevol beschouwen. Daarom is ons voornemen om in de volgende periode deel te nemen aan de overleggen van het Wijkplatform. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 rekenen we op 5 zetels in Arnhem. Met zo veel nieuwe mensen, gaat het ons zeker lukken om in de toekomst deel te nemen. Als dit niet lukt zullen we ervoor pleiten een gestructureerd (regelmatig terugkomend) overleg te vormen met een afvaardiging vanuit de raad.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Fractieleden van GroenLinks zijn regelmatig aanwezig bij de verschillende wijkplatforms in de gemeente, of hebben op andere manieren contact met actieve wijkbewoners. Zo heeft GroenLinks de afgelopen jaren regelmatig contact gehad met actieve wijkbewoners van West, naar aanleiding van de plannen in Stadsblokken-Meinerswijk. De afgelopen periode hebben we weinig kunnen aansluiten bij een wijkplatform in Malburgen. Als GroenLinks groeit kunnen we ook regelmatiger bij een wijkplatform aansluiten.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA is aanwezig bij de wijkplatforms omdat we op de hoogte willen zijn van wat er in de buurt gebeurt. Daarnaast gaan we regelmatig op buurtbezoek. De informatie die we horen in de wijkplatfoms, in de buurt en van initiatieven in de wijk gebruiken wij in de gemeenteraad.

Antwoord SP

Antwoord SP

De SP is groot voorstander van bewonersinitiatieven en zeggenschap in de wijken. Dan hebben bewoners meer te zeggen over hun eigen buurt. Dit moet ondersteund en gestimuleerd worden. Daar horen de wijkplatforms ook bij. De SP is door bewonersacties, verenigingen en bewonersinitiatieven al jarenlang diep geworteld in Malburgen. Meerdere van onze raadsleden wonen zelf in Malburgen en kennen de wijk ook als bewoner.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

De omvang van onze fractie is beperkt. Wij hebben er voor gekozen om een aantal wijkplatforms intensief te bezoeken om zo een goed beeld te krijgen wat er leeft: Klarendal, St. Marten, Schaarsbergen, Schuytgraaf. Van de andere wijkplatforms lezen we zo goed mogelijk de vergaderverslagen en de informatie in de wijkkrant. Als er onderwerpen in de betreffende wijken spelen, nemen we vaak ook contact op met het wijkplatform.


Vraag 8: verspreiding hulporganisaties en hulpbehoevenden

De wijk Malburgen is veranderd van een volkswijk in een zorgwijk. Door een grote toename van het aantal zorgorganisaties heeft Malburgen ook het hoogste aantal inwoners dat zorgbehoevend is en/of persoonlijk begeleiding nodig heeft. Dit drukt op de leefbaarheid in de wijk. Hoe kijkt uw partij aan tegen de spreiding van hulpbehoevenden en zorgorganisaties over de stad?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Daar waar inwoners zorg nodig hebben, moet die ook gegeven worden. De overheid heeft besloten dat mensen zoveel als mogelijk is in de eigen woonomgeving te blijven en dus daar ook de zorg moet krijgen. De spreiding van inwoners over de stad is een aangelegenheid voor (veelal) de wooncorporaties. Hiervoor gelden regels als inkomen, wensen en het aanbod van verhuurbare woningen.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

De Arnhemse Ouderen Partij is voor spreiding, niet alleen van mensen met een niet-westerse achtergrond, maar ook voor mensen die meer zorg nodig hebben. De gemeente kan zeker door een ander ruimtelijk ordeningsbeleid hieraan een bijdrage leveren, maar is daarbij wel mede afhankelijk van de zorgaanbieders.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Bij de top 6 kandidaten op de CDA lijst is door hun werk veel kennis op de terreinen van participatie, werkgelegenheid, onderwijs, inkoop van jeugdzorg en Wmo activiteiten, huisvesting en veiligheid. Allemaal zaken die de leefbaarheid in de wijk raken. Het CDA vindt dat er voldoende zorginstellingen in alle wijken moeten zijn. De budgetten voor zorg zijn ook afgestemd op de wijkbehoefte. Het CDA wil geen zorginstellingen of hulpbehoevenden dwingen naar andere wijken in Arnhem te verhuizen. We moeten zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de wijk en daar zijn/haar talent kan uitdragen.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

De ChristenUnie wil dat zorg dichtbij georganiseerd wordt: in de wijk dus. Zodat inwoners ook wanneer zij zorg nodig hebben in de wijk kunnen blijven. Helaas zijn er veel wijken in Arnhem waar mensen in dat geval niet kunnen blijven wonen. Maar zorg moet dus niet geconcentreerd maar gespreid worden. Zo blijft de leefbaarheid en de bereikbaarheid goed. Jullie zorgen zijn natuurlijk terecht. Zorgorganisaties hebben de neiging om dicht bij elkaar te gaan zitten, vaak in wijken die niet al te ver van het stadscentrum liggen. Daar blijft de ChristenUnie dus op letten.

Antwoord D66

Antwoord D66

Wat D66 betreft wonen zorgbehoevende Arnhemmers zo veel mogelijk in de wijken. De tijd dat we deze mensen buiten de maatschappij plaatsten is gelukkig voorbij. Dat geldt overigens voor alle Arnhemse wijken. Doordat de toename aan dergelijk zorgwonen samenviel met de herontwikkeling van Malburgen, zijn veel zorgorganisaties in deze wijk beland. Dat geldt overigens voor nog enkele wijken. En dat betekent ook dat in de toekomst misschien eerder naar andere wijken gekeken moet worden, zodat Arnhemmers die een bijzondere zorgbehoefte nodig hebben ook gespreid over de stad zullen wonen.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

In het verkiezingsprogramma pleit DENK Verenigd Arnhem voor de bestrijding van segregatie in Arnhem. Dat kan door diversiteit als uitgangspunt te nemen in nieuwbouw- of herinrichtingsprojecten. We maken gemengde, diverse wijken tot de norm. In de toewijzing van woningen aan hulpbehoevenden, houden we dan ook rekening met de sociale draagkracht van de wijk. De druk en verantwoordelijkheid van de zorg voor hulpbehoevenden, is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van alle Arnhemmers. Van Arnhemmers van alle leeftijden, opleidingsachtergronden, inkomensniveaus en culturele achtergronden.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Arnhem is een stad met ruimte voor iedereen. Iedereen moet mee kunnen doen, of je nu oud of jong bent, wel of niet opgroeit in een gezin met veel geld, of je zorg nodig hebt of niet. GroenLinks gelooft in de kracht van diversiteit. Wij vinden het daarbij belangrijk dat we niet allemaal in eilandjes gaan wonen maar dat er in Arnhem gemêleerde wijken zijn. Het uitgangspunt is dat er in alle wijken woningen zijn voor iedereen. GroenLinks vindt het ook belangrijk dat voorzieningen zijn verspreid over de hele stad. Bijvoorbeeld omdat mensen dan in hun eigen wijk oud kunnen worden, of zorg kunnen krijgen. Door veranderingen in de zorg wonen meer mensen in de wijken, terwijl zij voorheen in een instelling of verzorgingshuis verbleven. Dat is een belangrijke verandering voor deze mensen. Maar ook vraagt het wat van de wijken; van de openbare ruimte en de voorzieningen. En daarbij dient de draagkracht van een wijk goed in de gaten worden gehouden. De leefbaarheid is in alle wijken voor alle Arnhemmers van groot belang.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

Voor iedereen die zorg nodig heeft moet er zorg zijn. Te vaak horen we dat de standaard voorziening die de gemeente biedt niet past. Denk aan een hulpmiddel zoals een rolstoel maar ook bij het verstrekken van een voorziening zoals de bijzondere bijstand. Niet de regels maar de persoonlijke omstandigheden en behoeften zijn bepalend voor wat er nodig is. We willen dat steeds meer mensen thuis kunnen blijven wonen, ook als ze een beperking hebben of GGZ achtergrond. We willen juist dat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt. Tegelijkertijd willen we dat voorzieningen, zoals voor de GGZ, eerlijk worden verspreid over de stad.

Antwoord SP

Antwoord SP

Arnhem voelt de bezuinigingen die op de zorg zijn doorgevoerd door Den Haag. Mensen moeten langer thuis wonen, zelfs als dat niet altijd kan, of de beste oplossing is. We zien dat dit extra druk op Malburgen, en enkele andere wijken in de stad legt. De SP vindt dat we het in Malburgen goed moeten regelen. Iedereen moet de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Maar ook zijn we er scherp op dat er niet meer wordt gevraagd van Malburgen, dan van andere wijken. Daarom vinden we bijvoorbeeld, zowel vanuit het oogpunt van integratie als van solidariteit, dat statushouders en vluchtelingen moeten worden gehuisvest in kleinschalige opvang in wijken waar nu nog weinig vluchtelingen en immigranten wonen, zoals de Hoogkamp en de Burgemeesterswijk.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

Het is belangrijk dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En in de meeste gevallen hoort dit zo dicht mogelijk bij huis in je eigen wijk. Je kunt mensen die zorg nodig hebben niet zomaar uit hun sociale omgeving halen. Dat vraagt om maatwerk. Daarom is het belangrijk dat het wijkteam betrokken is en goed weet wat er speelt. Wanneer de druk op een gebied groot wordt om welke reden dan ook, vraagt dat ook om maatwerk en ter plekke kijken wat de beste oplossing is. Alleen op deze manier kunnen mensen rekenen op de zorg die ze nodig hebben op het moment dat ze die nodig hebben. Want dat blijft het uitgangspunt.


Vraag 9: Olympusterrein & mogelijkheid cultuurlocatie in Arnhem Zuid

In November 2017 stemden bijna alle fracties tegen de komst van een megabioscoop op het Olympusterrein in Malburgen. Er is op cultuurgebied qua goede commerciële en professionele locatie voor film, muziek of toneel niets in Arnhem-Zuid.
Wat ziet uw partij wel als goede invulling van het Olympusterrein en ziet uw partij mogelijkheden voor een goede commerciële cultuurlocatie ergens anders in Arnhem-Zuid?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Arnhem Centraal heeft tijdens de behandeling van dit onderwerp een motie (Nu snel verder met het Olympusgebied Arnhem-Zuid ) ingediend om onderzoek te doen naar een aanvullende invulling op wat de stad te bieden heeft en die recht doet aan de wensen van de inwoners van Arnhem Zuid. Arnhem Centraal (voorheen Zuid Centraal) streeft al sinds 2008 naar gelijkwaardige voorzieningen in Arnhem Zuid als in Arnhem Noord en Arnhem Centrum. Wij denken daarbij aan een bruisend centrum in Zuid met gezellige horeca en meer gezelligheid. Wij vinden dat er in dit gebied ook laagdrempelige mogelijkheden komen voorcultuur en amateurkunst.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

De Arnhemse Ouderen Partij vindt de gemeente niet van alles zelf moet beslissen. Als marktpartijen graag zaken willen ontwikkelen, zo bij voorbeeld rond de Rijnhal, dan moet de gemeente dat niet belemmeren. De gemeente is geen projectontwikkelaar. De Arnhemse Ouderen Partij vindt het nog steeds erg jammer dat de Rijnhal als evenementenhal is gesloten. Daarvoor zou een alternatieve locatie moeten komen, die laagdrempelig is voor gebruikers en bezoekers.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Het CDA heeft wél voorgestemd! Het CDA was en is voorstander van een mooie bioscoop met ook mogelijkheden voor horeca en andere voorzieningen die de wijk versterken op het Olympusterrein. Dit is goed voor de spreiding van culturele voorzieningen en goed voor alle Arnhemmers in Zuid. Het CDA is nog steeds verbijsterd dat andere partijen als VVD en D66 dit de inwoners van Zuid niet gunnen en ingrijpen bij een degelijk verzoek vanuit een ondernemer. Wat het CDA betreft mag de bioscoop er nog steeds komen. Andere voorzieningen op het Olympusterrein zijn ook denkbaar, zoals meer sportzaken of hallen voor binnensporten. Het is aan ‘de markt’ om dit op te pakken.

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

De ChristenUnie was echt teleurgesteld in de uitkomst van dit debat. Wij vinden dat Arnhem-Zuid eens leuke voorzieningen moet krijgen. Er is geen horeca en vrijwel geen cultuurorganisatie te vinden in Arnhem-Zuid. Na jaren leegstand was een succesvolle ondernemer bereid om 100 banen te creëren in Arnhem-Zuid. De ChristenUnie was helemaal voor! Een andere invulling voor het terrein bij de voormalige Rijnhal: wij vinden een survival centrum, wildwaterbaan of bmx parcours in combinatie met hippe horeca wel een leuke invulling voor het gebied.

Antwoord D66

Antwoord D66

D66 ziet voor het Olympusterrein het liefst een invulling die een meerwaarde is voor de omliggende wijken (Malburgen, Vredenburg, Kronenburg, Elden). Het mooiste zou zijn als dit (deels) gericht is op sport en bewegen, omdat de juist in Malburgen wel meer gesport zou mogen worden, en als een deel van het terrein een aantrekkelijke, groene invulling kan krijgen: een plek waar inwoners graag komen. Er is in Arnhem-Zuid ook veel behoefte aan plekken voor ontmoeting, op wijkniveau. Dat kan horeca zijn, maar ook een culturele functie die zich niet op Arnhem en wijde omgeving maar juist op de wijken in Arnhem-Zuid richt. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar wat het meest gewenst is door de inwoners. Op basis van dat onderzoek, zullen we met wijkbewoners moeten zoeken naar de meest geschikte invulling.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

DENK Verenigd Arnhem heeft wel voor de bioscoop gestemd. Helaas was er geen meerderheid. We vinden een divers cultureel programma belangrijk voor Arnhem, ook voor het zuidelijk deel van de stad. Juist dat deel van de stad wordt vaak vergeten. Daarom vinden wij dat Arnhem-Zuid een locatie met een culturele functie van een gedegen kaliber verdient. Uit de onderzoeksrapporten, die in het kader van de eventuele komst van Euroscoop zijn uitgevoerd, blijkt dat de komst van een bioscoop op het Olympusterrein 5 keer zo veel arbeidsplaatsen zou genereren dan dat er in de binnenstad zouden verdwijnen. DENK Verenigd Arnhem vindt dat directe bewoners van het gebied direct moeten profiteren van de toegenomen werkgelegenheid en het culturele aanbod. Daarom zullen wij in de toekomst elk cultureel initiatief op het Olympusterrein – of op een andere locatie in Arnhem-Zuid – dat van meerwaarde voor de wijk is steunen. Een jarenlang braak liggend Olympusterrein draagt niet bij aan verbetering van de leefbaarheid in Arnhem-Zuid.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

Een deel van het terrein bij het Olympus sport- en leisurecluster ligt al heel lang te wachten op een goede bestemming. Bij de voorzieningen die er al zijn, past een sportvoorziening goed. In november opperden we daarom al de mogelijkheid voor een outdoor sportpark, met bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor horeca. Bij zulke plannen is het goed om te weten wat de behoefte is van de inwoners van Arnhem Zuid. Daarom is het goed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en is het belangrijk om inwoners nadrukkelijk te betrekken. Daarbij is het wel belangrijk om nadrukkelijk de inwoners van Arnhem Zuid te betrekken. Wij dienden daarom mede een voorstel in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het gebied, met inwoners. Waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar een meer groene invulling van het versteende gebied.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA was tegen de komst van de bioscoop. Er zijn namelijk al veel bioscopen in de stad. Wij vinden dat ontwikkelingen in de stad zoveel mogelijk aanvullend aan elkaar moeten zijn. De functies in de omgeving van het Olympusterrein hebben allemaal met sport te maken (De Grote Koppel, klimhal, Decathlon). Wij zien mogelijkheden om iets te ontwikkelen dat daar op aansluit. Grote cultuurvoorzieningen zijn zitten in de binnenstad. We zien wel graag dat er plek is voor kleinschalige kunstinitiatieven en meer horeca in Zuid.

Antwoord SP

Antwoord SP

Op dit moment is er veel te doen op het Olympus terrein. Maar het terrein zelf is beslist nog niet zo mooi als de dingen die je er kunt doen. De SP wil het terrein herinrichten, in een groene en parkachtige omgeving, waar de dingen die er te doen zijn daadwerkelijk tot hun recht komen. Het moet een plek worden waar heel Arnhem Zuid naartoe kan en wil gaan, en de SP is bereid om hierin een flinke investering te doen.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

Tegen de komst van de bioscoop stemmen was een lastig besluit. Wij vinden dat je een ondernemer die wil investeren in de stad, banen creëert en cultureel aanbod in Zuid brengt, moet faciliteren als gemeente. Maar niet ten koste van alles, zoals aantrekkelijkheid van het stadscentrum, verkeers- en parkeerproblematiek en een reële grondprijs. De gemeente moet zich nu actief gaan bemoeien met de invulling van het Olympusterrein: een plan maken en ondernemers en investeerders benadering voor de invulling die dit gebied en heel Arnhem-Zuid verdient!


Vraag 10: Ontwikkelingen Meinerswijk en Stadsblokken

Het Masterplan van KonderWessel Projecten (KWP) voor Stadsblokken-Meinerswijk is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks of voor de vele mooie beelden uit de plannen zijn er ook kritische geluiden in Malburgen. O.a. over de veiligheid voor de huidige bewoners bij hoog water. Daarnaast de onduidelijkheid over het betalen van een goede verbinding (bruggetje) vanuit Stadsblokken naar Malburgen West i.v.m. de economische, sociale en educatieve voorzieningen.
In voorjaar 2018 (maart) zal er een bestemmingsplan wijziging worden aangevraagd. Welke onderdelen in de plannen van KWP zijn voor uw partij belangrijk om kritisch te blijven volgen?

Antwoord Arnhem Centraal

Antwoord Arnhem Centraal

Ons uitgangspunt is, dat er invulling gegeven moet worden aan de wensen van de inwoners die direct in contact staan met het gebied. Tijdens de behandeling van het Masterplan zijn de door u genoemde onderwerpen uitvoerig besproken. Ook wij hechten aan een veiligheid m.b.t. het hoge water. Dit zal door Rijkswaterstaat beoordeeld moeten worden. Hun advies is daarvoor bepalend. Er zijn toezeggingen gedaan over de aansluiting met de Malburgen en de bereikbaarheid van het gebied. Dat zullen wij toetsen tijdens de bespreking van de bestemmingsplanwijziging.

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Antwoord Arnhemse Ouderen Partij

Net als Sonsbeek, waar niet gebouwd is, vindt de Arnhemse Ouderen Partij dat in Stadsblokken-Meinerswijk niet gebouwd moet worden. De Arnhemse Ouderen Partij vindt dat een goede verbinding betaald kan en moet worden door de gemeente, omdat het een stukje van het openbare wegennet is. Als op voorstel van SP-wethouder Elferink ruim € 12 miljoen wordt uitgetrokken om een Filmhuis op het Kerkplein te bouwen, terwijl dat ook voor € 3,2 miljoen kan, dan ziet de Arnhemse Ouderen Partij geen reden om niet te investeren in noodzakelijke verbindingen en staat een brugverbinding niet langer ter discussie, maar wordt nog dit jaar gebouwd.

Antwoord CDA

Antwoord CDA

Het CDA is tevreden met het besluit van de gemeenteraad wat nu door KWP wordt uitgewerkt. Het aanwezige groen wordt straks nog mooier en toegankelijker voor iedereen. Natuurlijk blijft de aanwezigheid van voldoende groen scherp op ons netvlies staan. Net als de ontsluiting van dit gebied. Voor ons wordt dit gebied het ‘Central Park’ van Arnhem. Wij hebben er vertrouwen in dat het gebied uiteindelijk nog veel mooier wordt. Om te recreëren, om te wonen en om dagelijks volop van te genieten!

Antwoord Christen Unie

Antwoord Christen Unie

De komende tijd wordt eigenlijk de spannendste tijd rondom de plannen van KWP. We gaan dan eindelijk meer concreet zien hoe de ontwikkelaar en de gemeente het zouden willen hebben. Wij vinden het belangrijk dat de Gelderse Rooslaan niet meer doorgaand verkeer te verwerken krijgt. (Thuis bij onze lijsttrekker wordt de Gelderse Rooslaan altijd de Gelderse Racelaan genoemd…) Wij vinden de Stadsscheepswerf erg belangrijk voor het aanzien van Stadsblokken nu en straks, zeker gezien de geschiedenis van de plaats. Daarnaast moet de bedrijvigheid die er nu is er wat ons betreft ook blijven omdat dit goed is voor de sociale controle in de buurt.

Antwoord D66

Antwoord D66

Uiteraard moet de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk veilig zijn. Voor de nieuwe én voor de huidige bewoners. Daarnaast zal D66 extra scherp letten op de verkeersbewegingen en een goede ontsluiting van het gebied, zodat er geen extra auto’s door Malburgen-West worden gestuurd. De verbinding van Stadsblokken met Malburgen-West door middel van een fietsbrug is een wens in ons verkiezingsprogramma. Ook willen we graag een betere, veiligere en aantrekkelijkere fietsroute die doorloopt tot in het centrum. Bijvoorbeeld door naast de fietsbrug over de nevengeul ook een brug van Stadsblokken naar de binnenstad te maken of door het fietspad op de Mandelaburg veel aantrekkelijker en veiliger te maken.

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

Antwoord Denk Verenigd Arnhem

De verbinding tussen groen en de stad is een van de uitgangspunten van DENK Verenigd Arnhem. We zullen de plannen van KWP op Stadsblokken-Meinerswijk dan ook kritisch volgen. Waterveiligheid en de bereikbaarheid van het gebied hebben onze aandacht. Het groene karakter van het gebied staat daarin centraal ten aanzien van de diverse woningtypologieën. Daarnaast zijn de door KWP toegezegde maatschappelijke functies in het gebied voor ons belangrijke punten.

Antwoord GroenLinks

Antwoord GroenLinks

De komende jaren blijft GroenLinks zich inzetten voor een groen Stadsblokken-Meinerswijk, waarin alle Arnhemmers kunnen genieten van dit bijzondere groene hart van onze stad. Er moet echter nog veel onderzocht worden rond de plannen van de projectontwikkelaar. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe het bouwvolume zoveel mogelijk beperkt wordt. Het is niet duidelijk wie wat moet betalen en hoe de toegang voor het verkeer wordt. Het belangrijkste bezwaar is de onduidelijkheid over gevolgen van hoog water in het gebied voor de huidige en nieuwe bewoners. GroenLinks blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.

Antwoord PvdA

Antwoord PvdA

De PvdA is vanaf het begin van de plannen opgetrokken met bewoners van Stadsblokken en Meinerswijk en het wijkplatform Malburgen West. Wij vinden het belangrijk dat het geluid en de zorgen van de bewoners zichtbaar is in de discussie die we in de raad voeren. Zeker nu bij het referendum een groot deel van de mensen “ja” gestemd heeft ligt er een belangrijke rol voor de gemeente om ook naar de kritische stem te luisteren. De PvdA heeft bij de vaststelling van het Masterplan gevraagd om bij het bestemmingsplan een notitie te voegen, waarin in begrijpelijke taal is uitgelegd wat de risico’s zijn en welke maatregelen worden genomen als het gaat om wateroverlast. Daarnaast zullen we het plan kritisch blijven volgen en kijken we of de maatschappelijke, educatieve en cultuurfuncties worden gerealiseerd. De hoeveelheid bebouwing moet passen binnen het uitwerkingskader dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De PvdA zal het plan altijd samen met bewoners bekijken.

Antwoord SP

Antwoord SP

Stadsblokken-Meinerswijk is een goed en mooi plan, maar het zijn nog woorden op papier. Bij de uitwerking van papier naar praktijk is het belangrijk om dit goed uit te voeren, wat bijvoorbeeld betekent dat er goede verbinding is tussen de Stadsblokken en Malburgen West, en dat zorgen over hoog water worden weggenomen. SP Arnhem kijkt bij de uitvoering van het plan of er rekening wordt gehouden met de wensen van omwonenden bij de haven, watersportvereniging en het festival terrein. Uiteraard kijkt de SP ook kritisch mee naar voldoende sociale huur en goedkope koophuizen komen, zoals we dat eerder hebben afgesproken. En dat er groen terugkomt.

Antwoord VVD

Antwoord VVD

De VVD is blij met de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk, we hebben met genoegen het masterplan goedgekeurd. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is het zaak om te controleren of daar alle belangrijke beloften in het verleden in zijn opgenomen. De VVD kijkt naar alle elementen, met in het bijzonder de natuurontwikkeling in Meinerswijk, verkeersontsluitingen, bouwvolumes en –hoogten en veiligheid. We twijfelen er niet aan dat de waterveiligheid alleen maar beter wordt, ook voor bestaande bewoners. Een verkeersontsluiting via Malburgen is gewenst, maar niet voor intensief gebruik; het moet werken als verbinding, maar zo min mogelijk verkeersoverlast veroorzaken.

 

Voor een overzicht van de eerste 5 vragen, klik hier.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*