Home / Gemeente Arnhem / 10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – VVD

10 Vragen aan de Arnhemse Politiek – VVD

In de wijkkrant van Malburgen.nl deze februari 2018 een artikel genaamd: “10 Vragen aan de Arnhemse Politiek.” In het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen 2018, die op woensdag 21 maart gehouden wordt hebben we alle politieke partijen in Arnhem die we konden benaderen 10 vragen gesteld. Een selectie van deze 10 vragen kan u vinden in de wijkkrant, alle vragen en antwoorden van de benaderde partijen vindt u hier op de wijkwebsite van Malburgen.

De tien vragen aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hier allemaal  op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij naar vragstelling.

logo VVD

 

10 vragen aan de VVD

De vragen hebben betrekking op onderwerpen die vaak in de Wijkplatforms en wijkbeheergroepen aan de orde komen tijdens de afgelopen jaren of vaak leiden tot discussie in de wijk Malburgen.

Vraag 1: afvalinzameling – de invoering van Diftar

De Arnhemse gemeenteraad heeft besloten om Diftar in te voeren per 1 januari 2019. Op welke manier wil uw partij de lasten over de burgers verdelen na invoering van dit‘betalen per zak’ systeem?

Antwoord VVD: VVD Arnhem is als enige partij tegen het nu al invoeren van het betalen per afvalzak. Wij willen zo min mogelijk restafval. Alles scheiden en je restafval wegbrengen is nog maar net gestart. Eerst zien hoe dit werkt voor er weer nieuwe experimenten worden gestart, zoals het betalen per weggebrachte afvalzak. De lastenverdeling moet in ieder geval eerlijk zijn (iedereen doet mee), maar wat VVD Arnhem betreft gaan we dus nog niet betalen per afvalzak.

Vraag 2: Van Wijken Weten – toekomst Wijkteams

Hoe ziet uw partij de nieuwe manier van werken ‘Van Wijken Weten’ en de toekomst van de Wijkteams?

Antwoord VVD: VVD Arnhem is voorstander van ‘van wijken weten’. We hebben de meeste wijkteams leefomgeving bezocht en zien naast knelpunten en opstartproblemen vooral veel goede voorbeelden en resultaten. Door de wijkteams staan steeds meer de Arnhemmers centraal en zo hoort het ook. De ambtenaren en de politiek zijn er voor de stad en niet andersom. De wijkteams worden steeds zichtbaarder en makkelijker aanspreekbaar. Ze halen en krijgen hun informatie van veel bewoners/wijkplatforms in de wijken en van sportverenigingen, ondernemers, scholen etcetera.

Vraag 3: bestrijding van armoede

Malburgen is een wijk met het hoogste percentage minima van Arnhem. Welke (extra) maatregelen ziet uw partij als noodzakelijk om de armoede goed te kunnen bestrijden?

Antwoord VVD: De snelste weg uit armoede is werk. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Mensen die (deels) niet kunnen werken verdienen een vangnet. Als werk vinden niet lukt of moeilijk gaat, dan zorgt de overheid voor het inkomen. Wij vinden het wel normaal dat je dan iets terug doet voor de samenleving: een tegenprestatie voor een uitkering.
Wij hebben voorstellen gesteund om kinderarmoede aan te pakken. Ook is veel aandacht nodig (zowel vanuit de gemeente als vanuit het Rijk) om de schulddienstverlening te verbeteren. VVD Arnhem heeft ingestemd met extra geld voor de ‘vroeg er op af- aanpak’ en met een fonds om jongeren met schulden te helpen.

Vraag 4: ondersteuning bij tegengaan van verloedering 

De wijkbeheergroep Malburgen Oost-Noord is al lange tijd bezig om de toenemende verloedering in dit wijkdeel tegen te gaan. o.a. door het gezamenlijk organiseren van opruim- en tuinopknapdagen met diverse andere organisaties waaronder Volkshuisvesting en de gemeente. Naast dit soort acties vraagt de wijkbeheergroep ook om actieve inzet vanuit de politiek om verloedering en verpaupering van panden in bezit van huisjesmelkers/ particuliere huizenbezitters tegen te gaan. Welke mogelijkheden ziet uw partij?

Antwoord VVD: Verloedering is een onderwerp dat in samenwerking met het wijkteam kan worden opgepakt. Het is ook mogelijk om binnen de budgetten van de wijk te schuiven om zo extra geld beschikbaar te hebben voor de grootste problemen. Er zijn uiteraard ook dingen die de gemeenteraad moet regelen. Zo komen er door een voorstel van de VVD vijf handhavers bij; een eerste stap naar nog meer handhavers wat ons betreft. Meer handhaving betekent minder overlast voor inwoners. We kunnen in Arnhem tevreden zijn met het onderhoudsniveau van de huizen van de woningcorporaties/Volkshuisvesting.

Vraag 5: participatieverbetering

Malburgen heeft het hoogste percentage inwoners van alle wijken van Arnhem met een niet-westerse achtergrond. Veel van deze inwoners participeren niet in de wijk. Welke mogelijkheden ziet uw partij om de participatie te verbeteren en mensen met een niet-westerse achtergrond vooral ook meer te betrekken bij de buurt of wijk?

Antwoord VVD: Vaak is de taal het obstakel. Zonder het leren van de taal en het begrijpen van de Nederlandse samenleving is het zeer lastig integreren. Dat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar de gemeente helpt daarbij. Bijvoorbeeld de verplichte taaleis in de bijstand moeten we serieus nemen. Integreren, meedoen en werk vinden begint met Nederlands spreken.

Vraag 6: rol van het Wijkbeheer & Wijkplatforms

In de wijk Malburgen zijn vele tientallen bewoners actief in het Wijkbeheer en de twee Wijkplatforms. De Wijkplatforms zijn een door de gemeente Arnhem officieel erkende bewonersafvaardiging die een adviserende rol heeft. Wat vindt uw partij van de rol die Wijkplatforms in Arnhem nu hebben en hoe ziet uw partij het nut en de werkwijze van de Wijkplatforms zoals deze nu is?

Antwoord VVD: De rol van wijkplatforms/wijkbeheer blijft wat de VVD betreft onverminderd groot. Hoe beter een bewonersplatform functioneert hoe belangrijker dat platform is voor de wijk en ook als gesprekspartner voor het wijkteam leefomgeving. VVD Arnhem zal zich in blijven zetten voor goed functionerende wijkplatforms die een hele belangrijke adviesfunctie blijven houden.

Vraag 7: Deelname in de wijkplatforms

In beide wijkplatforms van Malburgen nemen afgevaardigden van 2 politieke partijen deel. Waarom kiest uw partij er wel of niet voor om deel te nemen in de Wijkplatform overleggen?  

Antwoord VVD: De omvang van onze fractie is (tot 21 maart J) beperkt. Wij hebben er voor gekozen om een aantal wijkplatforms intensief te bezoeken om zo een goed beeld te krijgen wat er leeft: Klarendal, St. Marten, Schaarsbergen, Schuytgraaf. Van de andere wijkplatforms lezen we zo goed mogelijk de vergaderverslagen en de informatie in de wijkkrant. Als er onderwerpen in de betreffende wijken spelen, nemen we vaak ook contact op met het wijkplatform.

Vraag 8: verspreiding hulporganisaties en hulpbehoevenden

De wijk Malburgen is veranderd van een volkswijk in een zorgwijk. Door een grote toename van het aantal zorgorganisaties heeft Malburgen ook het hoogste aantal inwoners dat zorgbehoevend is en/of persoonlijk begeleiding nodig heeft. Dit drukt op de leefbaarheid in de wijk. Hoe kijkt uw partij aan tegen de spreiding van hulpbehoevenden en zorgorganisaties over de stad?

Antwoord VVD: Het is belangrijk dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En in de meeste gevallen hoort dit zo dicht mogelijk bij huis in je eigen wijk. Je kunt mensen die zorg nodig hebben niet zomaar uit hun sociale omgeving halen. Dat vraagt om maatwerk. Daarom is het belangrijk dat het wijkteam betrokken is en goed weet wat er speelt. Wanneer de druk op een gebied groot wordt om welke reden dan ook, vraagt dat ook om maatwerk en ter plekke kijken wat de beste oplossing is. Alleen op deze manier kunnen mensen rekenen op de zorg die ze nodig hebben op het moment dat ze die nodig hebben. Want dat blijft het uitgangspunt.

Vraag 9: Olympusterrein & mogelijkheid cultuurlocatie in Arnhem Zuid

In November 2017 stemden bijna alle fracties tegen de komst van een megabioscoop op het Olympusterrein in Malburgen. Er is op cultuurgebied qua goede commerciële en professionele locatie voor film, muziek of toneel niets in Arnhem-Zuid.
Wat ziet uw partij wel als goede invulling van het Olympusterrein en ziet uw partij mogelijkheden voor een goede commerciële cultuurlocatie ergens anders in Arnhem-Zuid?

Antwoord VVD: Tegen de komst van de bioscoop stemmen was een lastig besluit. Wij vinden dat je een ondernemer die wil investeren in de stad, banen creëert en cultureel aanbod in Zuid brengt, moet faciliteren als gemeente. Maar niet ten koste van alles, zoals aantrekkelijkheid van het stadscentrum, verkeers- en parkeerproblematiek en een reële grondprijs. De gemeente moet zich nu actief gaan bemoeien met de invulling van het Olympusterrein: een plan maken en ondernemers en investeerders benadering voor de invulling die dit gebied en heel Arnhem-Zuid verdient!

Vraag 10: Ontwikkelingen Meinerswijk en Stadsblokken

Het Masterplan van KonderWessel Projecten (KWP) voor Stadsblokken-Meinerswijk is in december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks of voor de vele mooie beelden uit de plannen zijn er ook kritische geluiden in Malburgen. O.a. over de veiligheid voor de huidige bewoners bij hoog water. Daarnaast de onduidelijkheid over het betalen van een goede verbinding (bruggetje) vanuit Stadsblokken naar Malburgen West i.v.m. de economische, sociale en educatieve voorzieningen.
In voorjaar 2018 (maart) zal er een bestemmingsplan wijziging worden aangevraagd. Welke onderdelen in de plannen van KWP zijn voor uw partij belangrijk om kritisch te blijven volgen?

Antwoord VVD: De VVD is blij met de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk, we hebben met genoegen het masterplan goedgekeurd. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is het zaak om te controleren of daar alle belangrijke beloften in het verleden in zijn opgenomen. De VVD kijkt naar alle elementen, met in het bijzonder de natuurontwikkeling in Meinerswijk, verkeersontsluitingen, bouwvolumes en –hoogten en veiligheid. We twijfelen er niet aan dat de waterveiligheid alleen maar beter wordt, ook voor bestaande bewoners. Een verkeersontsluiting via Malburgen is gewenst, maar niet voor intensief gebruik; het moet werken als verbinding, maar zo min mogelijk verkeersoverlast veroorzaken.

Alle tien vragen en antwoorden aan de tien partijen die hebben meegedaan vindt u hier allemaal  op alfabetische volgorde van partij, alle vragen & antwoorden per partij naar vraagstelling.

Plaats een Reactie

Je email adres zal niet worden gepubliceerd Vereiste velden zijn gemarkeerd *

*